جوراب واریس جودون پاکسمن

جوراب واریس جودون پاکسمن

جورابواریسجودون رگ‌هادارایاندازه‌هایمختلفیبستهبهمکانوعملکردخودهستند. بزرگترینرگ‌هادرمرکزبدنقراردارند. اینرگ‌ها،خونراازهمه‌یعروقکوچک‌ترجمع‌آوریمی‌کنندوسپسآنرابهقلبمنتقلمی‌کنند. شاخه‌هایاینرگ‌هایبزرگ،کوچکوکوچک‌ترمی‌شوندتاازمرکزبدندورگردند. رگ‌هاییکهبهسطحپوستنزدیکمی‌شوند،رگ‌هایسطحینامدارند. رگ‌هایعمیق‌ترونزدیکبهمرکزبدن،رگ‌هایعمیقنامیدهمی‌شوند. رگ‌هایدیگرینیزوجودداردکهرگ‌‌هایسطحیرابهرگ‌هایعمیقمتصلمی‌کنندورگ‌هایرابطنامیدهمی‌شوند. رگ‌هایسطحیوشاخه‌هایآن‌هانزدیکبهپوستهستندو رگ‌هایعمیقدرعضلهوبافتهمبندقرارمی‌گیرند. رگ‌هایبزرگ‌تردارایدریچه‌هاییکطرفههستندتامانعازبازگشتوتجمعخوندرجهتگرانشزمینوایجادواریسشوند. بهطورکلی،خونازوریدهایسطحیبهرگ‌هایعمیقمی‌رودوازآنجاازطریقشبکه‌ایازوریدهایبزرگ‌تربهقلبمنتقلمی‌شود. شمادرصورتجلوگیریازایجادواریسومشاهدهپاهایمتورمماننددورانباردارییاخستگیپاهاویادرصورتداشتنواریسبسیارخفیفمیتوانیدازاینجوراباستفادهکنید. جورابدارایلبههایفوقانیاستکهمانعازسرخوردکیبهپایینمیشود. وبرایمدتطولانیمیتوانیدآنرابپوشیدوانگشتان  بازمیباشد. جورابرادرلبهبالاییآنتانزنیدوهنگامشیتشوازآبسرداستفادهکنید.
تومان 155000
موجود در انبار فردا مارکت
7روز هفته 24ساعته
تضمین اصالت کالا
تحویل سریع

توضیحات

جورابواریسجودون

رگ‌هادارایاندازه‌هایمختلفیبستهبهمکانوعملکردخودهستند. بزرگترینرگ‌هادرمرکزبدنقراردارند. اینرگ‌ها،خونراازهمه‌یعروقکوچک‌ترجمع‌آوریمی‌کنندوسپسآنرابهقلبمنتقلمی‌کنند. شاخه‌هایاینرگ‌هایبزرگ،کوچکوکوچک‌ترمی‌شوندتاازمرکزبدندورگردند. رگ‌هاییکهبهسطحپوستنزدیکمی‌شوند،رگ‌هایسطحینامدارند. رگ‌هایعمیق‌ترونزدیکبهمرکزبدن،رگ‌هایعمیقنامیدهمی‌شوند. رگ‌هایدیگرینیزوجودداردکهرگ‌‌هایسطحیرابهرگ‌هایعمیقمتصلمی‌کنندورگ‌هایرابطنامیدهمی‌شوندرگ‌هایسطحیوشاخه‌هایآن‌هانزدیکبهپوستهستندو رگ‌هایعمیقدرعضلهوبافتهمبندقرارمی‌گیرند. رگ‌هایبزرگ‌تردارایدریچه‌هاییکطرفههستندتامانعازبازگشتوتجمعخوندرجهتگرانشزمینوایجادواریسشوند. بهطورکلی،خونازوریدهایسطحیبهرگ‌هایعمیقمی‌رودوازآنجاازطریقشبکه‌ایازوریدهایبزرگ‌تربهقلبمنتقلمی‌شود.

شمادرصورتجلوگیریازایجادواریسومشاهدهپاهایمتورمماننددورانباردارییاخستگیپاهاویادرصورتداشتنواریسبسیارخفیفمیتوانیدازاینجوراباستفادهکنید.

جورابدارایلبههایفوقانیاستکهمانعازسرخوردکیبهپایینمیشود.

وبرایمدتطولانیمیتوانیدآنرابپوشیدوانگشتان  بازمیباشد.

جورابرادرلبهبالاییآنتانزنیدوهنگامشیتشوازآبسرداستفادهکنید.

سوالی دارید؟ با ما صحبت کنید!
مکالمه را شروع کنید
سلام! برای چت در WhatsApp پرسنل پشتیبانی که میخواهید با او صحبت کنید را انتخاب کنید