جوراب واریس طرح سویسی پاکسمن

جورابواریسطرحسویسی رگ‌هادارایاندازه‌هایمختلفیبستهبهمکانوعملکردخودهستند. بزرگترینرگ‌هادرمرکزبدنقراردارند. اینرگ‌ها،خونراازهمه‌یعروقکوچک‌ترجمع‌آوریمی‌کنندوسپسآنرابهقلبمنتقلمی‌کنند. شاخه‌هایاینرگ‌هایبزرگ،کوچکوکوچک‌ترمی‌شوندتاازمرکزبدندورگردند. رگ‌هاییکهبهسطحپوستنزدیکمی‌شوند،رگ‌هایسطحینامدارند. رگ‌هایعمیق‌ترونزدیکبهمرکزبدن،رگ‌هایعمیقنامیدهمی‌شوند. رگ‌هایدیگرینیزوجودداردکهرگ‌‌هایسطحیرابهرگ‌هایعمیقمتصلمی‌کنندورگ‌هایرابطنامیدهمی‌شوند.  جورابواریسطرحسوئیسیدرفعالیتهایروزانهبرایپیشگیریودرمانواریسمورداستفادهقرارمیگیرد درهنگاماستفادهبهنکاتزیرتوجهکنید:.  شستشوباآبسردانجامشودوازفشردنآنهنگامآبکشیخوددارینمایید. کاهشوزناضافیبرایافرادیکهاضافهوزندارندضروزیاست. ورزشمنظمبهسوزاندنانرژیاضافیوهمچنیندرمانواریسکمکمیکند. همانندجورابهایمعمولیرویپاپوشاندهشود. باعثکاهشخستگیپاشدهوازواریسجلوگیریمیکند. مناسببرایپاهایمتورم،واریسخفیفودردورانبارداریاستومانعسرخوردگی  میشود. بالبههایفوقانیطراحیشدهومناسببرایپوشیدنطولانیمدتاست. ودارایسایزهایمختلفطولیاست
تومان 253800
موجود در انبار فردا مارکت
7روز هفته 24ساعته
تضمین اصالت کالا
تحویل سریع

توضیحات

جورابواریسطرحسویسی

رگ‌هادارایاندازه‌هایمختلفیبستهبهمکانوعملکردخودهستند. بزرگترینرگ‌هادرمرکزبدنقراردارند. اینرگ‌ها،خونراازهمه‌یعروقکوچک‌ترجمع‌آوریمی‌کنندوسپسآنرابهقلبمنتقلمی‌کنند. شاخه‌هایاینرگ‌هایبزرگ،کوچکوکوچک‌ترمی‌شوندتاازمرکزبدندورگردند. رگ‌هاییکهبهسطحپوستنزدیکمی‌شوند،رگ‌هایسطحینامدارند. رگ‌هایعمیق‌ترونزدیکبهمرکزبدن،رگ‌هایعمیقنامیدهمی‌شوند. رگ‌هایدیگرینیزوجودداردکهرگ‌‌هایسطحیرابهرگ‌هایعمیقمتصلمی‌کنندورگ‌هایرابطنامیدهمی‌شوند

جورابواریسطرحسوئیسیدرفعالیتهایروزانهبرایپیشگیریودرمانواریسمورداستفادهقرارمیگیرد

درهنگاماستفادهبهنکاتزیرتوجهکنید:.

 شستشوباآبسردانجامشودوازفشردنآنهنگامآبکشیخوددارینمایید.

کاهشوزناضافیبرایافرادیکهاضافهوزندارندضروزیاست.

ورزشمنظمبهسوزاندنانرژیاضافیوهمچنیندرمانواریسکمکمیکند.

همانندجورابهایمعمولیرویپاپوشاندهشود.

باعثکاهشخستگیپاشدهوازواریسجلوگیریمیکند.

مناسببرایپاهایمتورم،واریسخفیفودردورانبارداریاستومانعسرخوردگی  میشود.

بالبههایفوقانیطراحیشدهومناسببرایپوشیدنطولانیمدتاست.

ودارایسایزهایمختلفطولیاست

سوالی دارید؟ با ما صحبت کنید!
مکالمه را شروع کنید
سلام! برای چت در WhatsApp پرسنل پشتیبانی که میخواهید با او صحبت کنید را انتخاب کنید