زانوبند طبی ایموبلیزر پاکسمن

زانوبند طبی ایموبلیزر پاکسمن

زانوبندایموبلیزر زرگ‌ترینمفصلبدنانساناست کهرانانسانرابهساقپامتصلمیکند. ساختمانزانوتاحدیناپایداراست. بااینوجودبایدکلوزنبدنراهنگامایستادنتحملکندوهنگامراه‌رفتنیادویدنحتیوزنبیشتریبهآنتحمیلمیشود، بنابراینمشکلاتزانوازجملهبیماریهایشایعدراکثرسنیناست. طرحساختمانیزانوتاحدیناپایداراست. بااینوجودزانوبایدکلوزنبدنراهنگامایستادنتحملکند،وهنگامراه‌رفتنیادویدنحتیوزنبیشتریبهآنتحمیلمی‌شود؛بنابراینمشکلاتزانوازجملهبیماری‌هایبسیارشایعدرهمهسنیناست. اینزانوبندباعثمیشودزانویآسیبدیدهیاجراحیشدهدروضعیتصافقرارگیرد. برایثابتبودنزانودرصورتآسیبشدیدیاداشتنعملجراحییابرایثابتبودنبعدازاسیبهاییکهبزانوواردمیشودازاینزانوبنداستفادهمیشود. قسمتجلویزانوبندبازاستتابراحتیاستفادهشودوباایجادفشارتورمودردراکاهشدادهوبیحرکتیکاملرابرایزانوایجادمیکند. زانوبندبرایثابتبودنبیشتردوآتلدرقسمتجلوداردوقلابوحلقهیموجوددرآنرامیتوانتنظیموفشردهسازیدلخواهراایجادکرد. مدتزماناستفادهاززانوبندراپزشکتجویزمیکند.
تومان 0
موجود در انبار فردا مارکت
7روز هفته 24ساعته
تضمین اصالت کالا
تحویل سریع

توضیحات

زانوبندایموبلیزر

زرگ‌ترینمفصلبدنانساناست کهرانانسانرابهساقپامتصلمیکند.

ساختمانزانوتاحدیناپایداراست. بااینوجودبایدکلوزنبدنراهنگامایستادنتحملکندوهنگامراه‌رفتنیادویدنحتیوزنبیشتریبهآنتحمیلمیشود،

بنابراینمشکلاتزانوازجملهبیماریهایشایعدراکثرسنیناست.

طرحساختمانیزانوتاحدیناپایداراست. بااینوجودزانوبایدکلوزنبدنراهنگامایستادنتحملکند،وهنگامراه‌رفتنیادویدنحتیوزنبیشتریبهآنتحمیلمی‌شود؛بنابراینمشکلاتزانوازجملهبیماری‌هایبسیارشایعدرهمهسنیناست.

اینزانوبندباعثمیشودزانویآسیبدیدهیاجراحیشدهدروضعیتصافقرارگیرد.

برایثابتبودنزانودرصورتآسیبشدیدیاداشتنعملجراحییابرایثابتبودنبعدازاسیبهاییکهبزانوواردمیشودازاینزانوبنداستفادهمیشود.

قسمتجلویزانوبندبازاستتابراحتیاستفادهشودوباایجادفشارتورمودردراکاهشدادهوبیحرکتیکاملرابرایزانوایجادمیکند.

زانوبندبرایثابتبودنبیشتردوآتلدرقسمتجلوداردوقلابوحلقهیموجوددرآنرامیتوانتنظیموفشردهسازیدلخواهراایجادکرد.

مدتزماناستفادهاززانوبندراپزشکتجویزمیکند.

سوالی دارید؟ با ما صحبت کنید!
مکالمه را شروع کنید
سلام! برای چت در WhatsApp پرسنل پشتیبانی که میخواهید با او صحبت کنید را انتخاب کنید