زانوبند طبی دو کاره پاکسمن

زانوبند طبی دو کاره پاکسمن

زانوبندطبیدوکاره زرگ‌ترینمفصلبدنانساناست کهرانانسانرابهساقپامتصلمیکند. ساختمانزانوتاحدیناپایداراست. بااینوجودبایدکلوزنبدنراهنگامایستادنتحملکندوهنگامراه‌رفتنیادویدنحتیوزنبیشتریبهآنتحمیلمیشود، بنابراینمشکلاتزانوازجملهبیماریهایشایعدراکثرسنیناست. طرحساختمانیزانوتاحدیناپایداراست. بااینوجودزانوبایدکلوزنبدنراهنگامایستادنتحملکند،وهنگامراه‌رفتنیادویدنحتیوزنبیشتریبهآنتحمیلمی‌شود؛بنابراینمشکلاتزانوازجملهبیماری‌هایبسیارشایعدرهمهسنیناست. زانوبنددوکاره( باتنظیمفشاقابلاستفادهبرایسالمندانجهتحمایتمفصلوگرمنگهداشتنعضلاتاطرافزانوبودهوبرایپیادهرویوورزشمناسبمی‌باشد. اینزانوبندازموادپشمینرمساختهشدهوکاملاضدحساسیتوغیرآلژیکمی‌باشد. اینمحصولکاملاراحتبودهبهطوریکهشمامی‌توانیدتمامیفعالیت‌هایروزانهخودرابدونهیچمزاحمتیانجامدهید. جهتتنظیمفشارنیزدوبندالاستیکیبررویزانوبندتعبیهشدهاست. زانوبنددوکاره( باتنظیمفشار) پاکسمنقابلشستشوباآبسردمی‌باشد. ازاتوکردناینمحصولاتوهمچنینانداختندرداخلماشینلباسشوییجداخودداریکنید. زانوبندباکرمکندولاسبکوراحتاستوباموادپشمیساختهشده  سازگاریبهتریباپوستپیدامیکندوبندالاستیکیانباعثبهبوودسریعوگردشبهترجریانخونمیشودودردهاواسیبهاراکممیکند
تومان 0
موجود در انبار فردا مارکت
7روز هفته 24ساعته
تضمین اصالت کالا
تحویل سریع

توضیحات

زانوبندطبیدوکاره

زرگ‌ترینمفصلبدنانساناست کهرانانسانرابهساقپامتصلمیکند.

ساختمانزانوتاحدیناپایداراست. بااینوجودبایدکلوزنبدنراهنگامایستادنتحملکندوهنگامراه‌رفتنیادویدنحتیوزنبیشتریبهآنتحمیلمیشود،

بنابراینمشکلاتزانوازجملهبیماریهایشایعدراکثرسنیناست.

طرحساختمانیزانوتاحدیناپایداراست. بااینوجودزانوبایدکلوزنبدنراهنگامایستادنتحملکند،وهنگامراه‌رفتنیادویدنحتیوزنبیشتریبهآنتحمیلمی‌شود؛بنابراینمشکلاتزانوازجملهبیماری‌هایبسیارشایعدرهمهسنیناست.

زانوبنددوکاره( باتنظیمفشاقابلاستفادهبرایسالمندانجهتحمایتمفصلوگرمنگهداشتنعضلاتاطرافزانوبودهوبرایپیادهرویوورزشمناسبمی‌باشد. اینزانوبندازموادپشمینرمساختهشدهوکاملاضدحساسیتوغیرآلژیکمی‌باشد. اینمحصولکاملاراحتبودهبهطوریکهشمامی‌توانیدتمامیفعالیت‌هایروزانهخودرابدونهیچمزاحمتیانجامدهید. جهتتنظیمفشارنیزدوبندالاستیکیبررویزانوبندتعبیهشدهاست. زانوبنددوکاره( باتنظیمفشار) پاکسمنقابلشستشوباآبسردمی‌باشد. ازاتوکردناینمحصولاتوهمچنینانداختندرداخلماشینلباسشوییجداخودداریکنید.

زانوبندباکرمکندولاسبکوراحتاستوباموادپشمیساختهشده  سازگاریبهتریباپوستپیدامیکندوبندالاستیکیانباعثبهبوودسریعوگردشبهترجریانخونمیشودودردهاواسیبهاراکممیکند

سوالی دارید؟ با ما صحبت کنید!
مکالمه را شروع کنید
سلام! برای چت در WhatsApp پرسنل پشتیبانی که میخواهید با او صحبت کنید را انتخاب کنید