زانوبند طبی نئوپرنی چهارفنره پاکسمن

زانوبند طبی نئوپرنی چهارفنره پاکسمن

زانوبندطبینئوپرنیچهارفنره بزرگ‌ترینمفصلبدنانساناست کهرانانسانرابهساقپامتصلمیکند. ساختمانزانوتاحدیناپایداراست. بااینوجودبایدکلوزنبدنراهنگامایستادنتحملکندوهنگامراه‌رفتنیادویدنحتیوزنبیشتریبهآنتحمیلمیشود، بنابراینمشکلاتزانوازجملهبیماریهایشایعدراکثرسنیناست. طرحساختمانیزانوتاحدیناپایداراست. بااینوجودزانوبایدکلوزنبدنراهنگامایستادنتحملکند،وهنگامراه‌رفتنیادویدنحتیوزنبیشتریبهآنتحمیلمی‌شود؛بنابراینمشکلاتزانوازجملهبیماری‌هایبسیارشایعدرهمهسنیناست. شمادرصورتداشتندردشدیدآرتروزیاعدموباتزانویاآسیبرباطهایاآسیبهاییکهبایدزانوثابتبماندتوانبخشیبعدازعملجراحیمیتوانیداززانوبندچهارفنرهاستفادهکنید. زانوبندچهارفنرهدارایچهارفنرجهتایجادثباتوحمایتکنندگیبیشترزانووهمچنینباداشتن پداضافیدراطرافکشککزانوکهثباترابرایاستخوانکشککفراهممیآورد طراحیکشککبازجهتایجادراحتی بندهایقابلتنظیمجهتفشردهسازیکنترلشده وباعثحفظگرماجهتتسکیندرد در هنگام استفاده طبق دستور و‌تجویز پزشک عمل کنید. هنگام شستشو از آب سرداسنفاده کنید.
تومان 328000
موجود در انبار فردا مارکت
7روز هفته 24ساعته
تضمین اصالت کالا
تحویل سریع

توضیحات

زانوبندطبینئوپرنیچهارفنره

بزرگ‌ترینمفصلبدنانساناست کهرانانسانرابهساقپامتصلمیکند.

ساختمانزانوتاحدیناپایداراست. بااینوجودبایدکلوزنبدنراهنگامایستادنتحملکندوهنگامراه‌رفتنیادویدنحتیوزنبیشتریبهآنتحمیلمیشود،

بنابراینمشکلاتزانوازجملهبیماریهایشایعدراکثرسنیناست.

طرحساختمانیزانوتاحدیناپایداراست. بااینوجودزانوبایدکلوزنبدنراهنگامایستادنتحملکند،وهنگامراه‌رفتنیادویدنحتیوزنبیشتریبهآنتحمیلمی‌شود؛بنابراینمشکلاتزانوازجملهبیماری‌هایبسیارشایعدرهمهسنیناست.

شمادرصورتداشتندردشدیدآرتروزیاعدموباتزانویاآسیبرباطهایاآسیبهاییکهبایدزانوثابتبماندتوانبخشیبعدازعملجراحیمیتوانیداززانوبندچهارفنرهاستفادهکنید.

زانوبندچهارفنرهدارایچهارفنرجهتایجادثباتوحمایتکنندگیبیشترزانووهمچنینباداشتن

پداضافیدراطرافکشککزانوکهثباترابرایاستخوانکشککفراهممیآورد

طراحیکشککبازجهتایجادراحتی

بندهایقابلتنظیمجهتفشردهسازیکنترلشده

وباعثحفظگرماجهتتسکیندرد

در هنگام استفاده طبق دستور و‌تجویز پزشک عمل کنید.

هنگام شستشو از آب سرداسنفاده کنید.

سوالی دارید؟ با ما صحبت کنید!
مکالمه را شروع کنید
سلام! برای چت در WhatsApp پرسنل پشتیبانی که میخواهید با او صحبت کنید را انتخاب کنید