زانوبند نئوپرنی مفصل دار پاکسمن

زانوبند نئوپرنی مفصل دار پاکسمن

زانوبندنئوپرنیمفصلدار طرحساختمانیزانوتاحدیناپایداراست. در مواقعی که به علت آسیب های زانو این مفصل تخریب شده است، دردهای شدیدی در آن ایجاد میشود که ممکن است فرد را حتی از فعالیت های ساده ای نظیر بالا رفتن از پله و یا راه رفتن دور کند. بااینوجودزانوبایدکلوزنبدنراهنگامایستادنتحملکند،وهنگامراه‌رفتنیادویدنحتیوزنبیشتریبهآنتحمیلمی‌شود؛بنابراینمشکلاتزانوازجملهبیماری‌هایبسیارشایعدرهمهسنیناست. حرکتزانووراهرفتنبهیکسازوکارحرکتیوابستهاست،که«سازوکارراست‌کنندهزانو» نامیدهمی‌شود. چهارماهیچهچهارسرکهدرجلویرانقراردارند،ماهیچه‌هاییهستندکهبهزردپی(تاندون) چهارسرمتصلمی‌شوند. هنگامیکهاینماهیچه‌هامنقبضمی‌شوند،زانوراراستمی‌کنند،مثلاًهنگامیکهازوضعیتنشستهبلندمی‌شویم. شمادرصورتنکهپاریزانوبهصورتثابتدراثرآسیبرباطهایجانبییابعدعملجراحیبرویزانومیتوانیدزانوبندرااستفادهکنید. زانوبنددارایدوقلابوحلقهاستبرایتنظیماندازهیآنوباداشتنپددایرهایاضافیدراطرافکشککباعثثابتبودنکشککزانومیشود. مفاصلداخلیوخارجیباعثحمایتاززانومیشوندونئوپرنساختهشدهباعثحفظگرمامیشود. زانوبندقابلاستفادهبرایتمامیسایزهااست.
تومان 429000
موجود در انبار فردا مارکت
7روز هفته 24ساعته
تضمین اصالت کالا
تحویل سریع

توضیحات

زانوبندنئوپرنیمفصلدار

طرحساختمانیزانوتاحدیناپایداراست.

در مواقعی که به علت آسیب های زانو این مفصل تخریب شده است، دردهای شدیدی در آن ایجاد میشود که ممکن است فرد را حتی از فعالیت های ساده ای نظیر بالا رفتن از پله و یا راه رفتن دور کند.

بااینوجودزانوبایدکلوزنبدنراهنگامایستادنتحملکند،وهنگامراه‌رفتنیادویدنحتیوزنبیشتریبهآنتحمیلمی‌شود؛بنابراینمشکلاتزانوازجملهبیماری‌هایبسیارشایعدرهمهسنیناست.

حرکتزانووراهرفتنبهیکسازوکارحرکتیوابستهاست،که«سازوکارراست‌کنندهزانو» نامیدهمی‌شود. چهارماهیچهچهارسرکهدرجلویرانقراردارند،ماهیچه‌هاییهستندکهبهزردپی(تاندون) چهارسرمتصلمی‌شوند. هنگامیکهاینماهیچه‌هامنقبضمی‌شوند،زانوراراستمی‌کنند،مثلاًهنگامیکهازوضعیتنشستهبلندمی‌شویم.

شمادرصورتنکهپاریزانوبهصورتثابتدراثرآسیبرباطهایجانبییابعدعملجراحیبرویزانومیتوانیدزانوبندرااستفادهکنید.

زانوبنددارایدوقلابوحلقهاستبرایتنظیماندازهیآنوباداشتنپددایرهایاضافیدراطرافکشککباعثثابتبودنکشککزانومیشود.

مفاصلداخلیوخارجیباعثحمایتاززانومیشوندونئوپرنساختهشدهباعثحفظگرمامیشود.

زانوبندقابلاستفادهبرایتمامیسایزهااست.

سوالی دارید؟ با ما صحبت کنید!
مکالمه را شروع کنید
سلام! برای چت در WhatsApp پرسنل پشتیبانی که میخواهید با او صحبت کنید را انتخاب کنید