زانو‌بند طبی با کشکک بسته قابل تنظیم پاکسمن

زانو‌بند طبی با کشکک بسته قابل تنظیم پاکسمن

زانوبندطبیباکشککبستهقابلتنظیم بااینوجودزانوبایدکلوزنبدنراهنگامایستادنتحملکند،وهنگامراه‌رفتنیادویدنحتیوزنبیشتریبهآنتحمیلمی‌شود؛بنابراینمشکلاتزانوازجملهبیماری‌هایبسیارشایعدرهمهسنیناست. حرکتزانووراهرفتنبهیکسازوکارحرکتیوابستهاست،که«سازوکارراست‌کنندهزانو» نامیدهمی‌شود. چهارماهیچهچهارسرکهدرجلویرانقراردارند،ماهیچه‌هاییهستندکهبهزردپی(تاندون) چهارسرمتصلمی‌شوند. هنگامیکهاینماهیچه‌هامنقبضمی‌شوند،زانوراراستمی‌کنند،مثلاًهنگامیکهازوضعیتنشستهبلندمی‌شویم. زانوبندبستهجهتتسکیندردفشارمناسبیرادراطرافزانوپدیدمیآورد.باایجادوحفظگرمابهکاهشدردزانوکمکمیکند. طراحیاینمحصولدرقسمتجل,،بهصورتکشککبستهمیباشدتافشاروگرمارادرکلزانوحفظکند. اینزانوبندبهگونهایطراحیشدهتابتوانآنرامتناسببازانوهایمتورمنیزتنظیمکرد. عملکرد زانوبندطبیقابلتنظیمباکشککبستهبهگونهایاستکهباواردآوردنفشارملایمرویزانوازآنحمایتمیکند. همچنیندارای  استرپیابندهایولکروتعبیهشدهتامصرفکنندهبتواندبهراحتیفشارواردهراتنظیمکند. درصورتبروزآسیبیاکشیدگیزانو،التهابتاندونهاوهمچنینجهتحمایتزانودربیمارانضعیفومسنمیتوانیدازاینمحصولاستفادهکنید. درکناراستفادهازاینمحصول،انجامحرکاتورزشیمناسبجهتتقویتمفصلوعضلهزانوتوصیهمیشود.
تومان 0
موجود در انبار فردا مارکت
7روز هفته 24ساعته
تضمین اصالت کالا
تحویل سریع

توضیحات

  • زانوبندطبیباکشککبستهقابلتنظیم

بااینوجودزانوبایدکلوزنبدنراهنگامایستادنتحملکند،وهنگامراه‌رفتنیادویدنحتیوزنبیشتریبهآنتحمیلمی‌شود؛بنابراینمشکلاتزانوازجملهبیماری‌هایبسیارشایعدرهمهسنیناست.

حرکتزانووراهرفتنبهیکسازوکارحرکتیوابستهاست،که«سازوکارراست‌کنندهزانو» نامیدهمی‌شود. چهارماهیچهچهارسرکهدرجلویرانقراردارند،ماهیچه‌هاییهستندکهبهزردپی(تاندون) چهارسرمتصلمی‌شوند. هنگامیکهاینماهیچه‌هامنقبضمی‌شوند،زانوراراستمی‌کنند،مثلاًهنگامیکهازوضعیتنشستهبلندمی‌شویم.

زانوبندبستهجهتتسکیندردفشارمناسبیرادراطرافزانوپدیدمیآورد.باایجادوحفظگرمابهکاهشدردزانوکمکمیکند. طراحیاینمحصولدرقسمتجل,،بهصورتکشککبستهمیباشدتافشاروگرمارادرکلزانوحفظکند. اینزانوبندبهگونهایطراحیشدهتابتوانآنرامتناسببازانوهایمتورمنیزتنظیمکرد.

عملکرد زانوبندطبیقابلتنظیمباکشککبستهبهگونهایاستکهباواردآوردنفشارملایمرویزانوازآنحمایتمیکند. همچنیندارای  استرپیابندهایولکروتعبیهشدهتامصرفکنندهبتواندبهراحتیفشارواردهراتنظیمکند. درصورتبروزآسیبیاکشیدگیزانو،التهابتاندونهاوهمچنینجهتحمایتزانودربیمارانضعیفومسنمیتوانیدازاینمحصولاستفادهکنید. درکناراستفادهازاینمحصول،انجامحرکاتورزشیمناسبجهتتقویتمفصلوعضلهزانوتوصیهمیشود.

سوالی دارید؟ با ما صحبت کنید!
مکالمه را شروع کنید
سلام! برای چت در WhatsApp پرسنل پشتیبانی که میخواهید با او صحبت کنید را انتخاب کنید