زانو بند طبی نئوپرنی پاکسمن

زانو بند طبی نئوپرنی پاکسمن

زانوبندطبینئوپرنی طرحساختمانیزانوتاحدیناپایداراست. بااینوجودزانوبایدکلوزنبدنراهنگامایستادنتحملکند،وهنگامراه‌رفتنیادویدنحتیوزنبیشتریبهآنتحمیلمی‌شود؛بنابراینمشکلاتزانوازجملهبیماری‌هایبسیارشایعدرهمهسنیناست. حرکتزانووراهرفتنبهیکسازوکارحرکتیوابستهاست،که«سازوکارراست‌کنندهزانو» نامیدهمی‌شود. چهارماهیچهچهارسرکهدرجلویرانقراردارند،ماهیچه‌هاییهستندکهبهزردپی(تاندون) چهارسرمتصلمی‌شوند. هنگامیکهاینماهیچه‌هامنقبضمی‌شوند،زانوراراستمی‌کنند،مثلاًهنگامیکهازوضعیتنشستهبلندمی‌شویم. شمادرصورتکشیدگیوگرفتگییاالتهابتاندونیاحمایتبیمارانضعیفوسالمندیاتسکیندهندهدردزانودرقدماتخفیفمیتوانیداززانوبندنئوپرنیاستفادهکنید. اینزانوبندباانعطافپذیریخوداجازهیخمشدنهایطبیعیوحرکتآزادرابهزانومیدهدوباایجادفشارمناسبدراطرافزانوباعثکاهشدردوالتهابمیشود. ازویژگیهایاینزانوبندایناستکهباقسمتجلویبازخودباعثاستفادهآسانو‌مناسبشدهوپددایرهاینئوپرنیباعثثابتبودنکشککزانومیشودوبندهایانقابلتنظیماندجهتکنترلفشار. زانوبندبرایحفظگرماازنئوپرنساختهشدهاست.
تومان 0
موجود در انبار فردا مارکت
7روز هفته 24ساعته
تضمین اصالت کالا
تحویل سریع

توضیحات

زانوبندطبینئوپرنی

طرحساختمانیزانوتاحدیناپایداراست. بااینوجودزانوبایدکلوزنبدنراهنگامایستادنتحملکند،وهنگامراه‌رفتنیادویدنحتیوزنبیشتریبهآنتحمیلمی‌شود؛بنابراینمشکلاتزانوازجملهبیماری‌هایبسیارشایعدرهمهسنیناست.

حرکتزانووراهرفتنبهیکسازوکارحرکتیوابستهاست،که«سازوکارراست‌کنندهزانو» نامیدهمی‌شود. چهارماهیچهچهارسرکهدرجلویرانقراردارند،ماهیچه‌هاییهستندکهبهزردپی(تاندون) چهارسرمتصلمی‌شوند. هنگامیکهاینماهیچه‌هامنقبضمی‌شوند،زانوراراستمی‌کنند،مثلاًهنگامیکهازوضعیتنشستهبلندمی‌شویم.

شمادرصورتکشیدگیوگرفتگییاالتهابتاندونیاحمایتبیمارانضعیفوسالمندیاتسکیندهندهدردزانودرقدماتخفیفمیتوانیداززانوبندنئوپرنیاستفادهکنید.

اینزانوبندباانعطافپذیریخوداجازهیخمشدنهایطبیعیوحرکتآزادرابهزانومیدهدوباایجادفشارمناسبدراطرافزانوباعثکاهشدردوالتهابمیشود.

ازویژگیهایاینزانوبندایناستکهباقسمتجلویبازخودباعثاستفادهآسانو‌مناسبشدهوپددایرهاینئوپرنیباعثثابتبودنکشککزانومیشودوبندهایانقابلتنظیماندجهتکنترلفشار.

زانوبندبرایحفظگرماازنئوپرنساختهشدهاست.

سوالی دارید؟ با ما صحبت کنید!
مکالمه را شروع کنید
سلام! برای چت در WhatsApp پرسنل پشتیبانی که میخواهید با او صحبت کنید را انتخاب کنید