زانو بند کشکک بسته منفذدار پاکسمن

زانو بند کشکک بسته منفذدار پاکسمن

کشککزانوبستهمنفذدار طرحساختمانیزانوتاحدیناپایداراست. بااینوجودزانوبایدکلوزنبدنراهنگامایستادنتحملکند،وهنگامراه‌رفتنیادویدنحتیوزنبیشتریبهآنتحمیلمی‌شود؛بنابراینمشکلاتزانوازجملهبیماری‌هایبسیارشایعدرهمهسنیناست. حرکتزانووراهرفتنبهیکسازوکارحرکتیوابستهاست،که«سازوکارراست‌کنندهزانو» نامیدهمی‌شود. چهارماهیچهچهارسرکهدرجلویرانقراردارند،ماهیچه‌هاییهستندکهبهزردپی(تاندون) چهارسرمتصلمی‌شوند. هنگامیکهاینماهیچه‌هامنقبضمی‌شوند،زانوراراستمی‌کنند،مثلاًهنگامیکهازوضعیتنشستهبلندمی‌شویم. شمادرصورتکشیدگیوگرفتگییاالتهابتاندونیاحمایتبیمارانضعیفوسالمندیاتسکیندهندهدردزانودرقدماتخفیفمیتوانیدازکشککزانوبندبستهمنفذداراستفادهکنید. کشککزانوبندباایجادحمایتوفشردهسازیکنترلشدهبااسترپراحتوسبکاستوقابلیتتهویههواراداردومیتوانباتوجهبهورمزانوآنراتنظیم‌کرد. ساختارکشیموجوددرزانوبندمانعازجمعشدن‌آندرهنگامخمشدنزانومیشود. زانو بند کشکک بسته منفذدار قابل تنظیم برای تمامی سایز هااست. در هنگام‌شستشو از آب سرد استفاده کنید و‌از چنگ زدن و لباسشویی خودداری‌کنید.
تومان 133000
موجود در انبار فردا مارکت
7روز هفته 24ساعته
تضمین اصالت کالا
تحویل سریع

توضیحات

کشککزانوبستهمنفذدار

طرحساختمانیزانوتاحدیناپایداراست. بااینوجودزانوبایدکلوزنبدنراهنگامایستادنتحملکند،وهنگامراه‌رفتنیادویدنحتیوزنبیشتریبهآنتحمیلمی‌شود؛بنابراینمشکلاتزانوازجملهبیماری‌هایبسیارشایعدرهمهسنیناست.

حرکتزانووراهرفتنبهیکسازوکارحرکتیوابستهاست،که«سازوکارراست‌کنندهزانو» نامیدهمی‌شود. چهارماهیچهچهارسرکهدرجلویرانقراردارند،ماهیچه‌هاییهستندکهبهزردپی(تاندون) چهارسرمتصلمی‌شوند. هنگامیکهاینماهیچه‌هامنقبضمی‌شوند،زانوراراستمی‌کنند،مثلاًهنگامیکهازوضعیتنشستهبلندمی‌شویم.

شمادرصورتکشیدگیوگرفتگییاالتهابتاندونیاحمایتبیمارانضعیفوسالمندیاتسکیندهندهدردزانودرقدماتخفیفمیتوانیدازکشککزانوبندبستهمنفذداراستفادهکنید.

کشککزانوبندباایجادحمایتوفشردهسازیکنترلشدهبااسترپراحتوسبکاستوقابلیتتهویههواراداردومیتوانباتوجهبهورمزانوآنراتنظیم‌کرد.

ساختارکشیموجوددرزانوبندمانعازجمعشدن‌آندرهنگامخمشدنزانومیشود.

زانو بند کشکک بسته منفذدار قابل تنظیم برای تمامی سایز هااست.

در هنگام‌شستشو از آب سرد استفاده کنید و‌از چنگ زدن و لباسشویی خودداری‌کنید.

سوالی دارید؟ با ما صحبت کنید!
مکالمه را شروع کنید
سلام! برای چت در WhatsApp پرسنل پشتیبانی که میخواهید با او صحبت کنید را انتخاب کنید