ساق بندزانو بند طبی حوله ای مخروطی پاکسمن

ساق بندزانو بند طبی حوله ای مخروطی پاکسمن

ساقبندزانوبندطبیحولهایمخروطی اهدافبسیاریبرایاستفادهاززانوبندساقبندوجودداردکهطراحیانواعزانوبندهابستهبهنیازاستفادهکنندگانمتفاوتخواهدبود. برخیزانوبندهافقطبرایگرمنگهداشتنمفصلزانوطراحیشدهاندوبسیارسادهاندوبرخیدیگربطوراختصاصیبرایحفاظتاززانووپیشگیریازآسیبدیدگیآنطراحیشدهاند. گروهیدیگراززانوبندهابگونهایطراحیشدهاندتاکشککزانوبهنرمیرویانتهایاستخوانزانوحرکتکندودرنتیجهاحتمالفرسایشآنبهحداقلبرسد. زانوبندهایینیزهستندکهبمنظورایجادتکیهگاهبرایزانوطراحیوساختهمیشوند. اینمحصولباایجادفشارمناسببررویعضلاتساقوزانو،ضمنکاهشدرد،بهرفعتورمواکسیموز( خونریزیزیرپوستی) نیزکمکمینمایدودردراتسکینمیدهد. استفادهازمحافظساقوزانودرشرایطسردآبوهواییبرایافرادیکهدچاردردهایعضلانیمیگردندنیزتوصیهمیشود. همچنیندرورزشهایاستقامتینظیرکوهنوردیوپیادهروینیزاستفادهازاینمحصولپیشنهادمیشود. هنگامشستشوازآبسرداستفادهکنیدو‌ازچنگولباسشویی‌واتوخودداریکنید
تومان 0
موجود در انبار فردا مارکت
7روز هفته 24ساعته
تضمین اصالت کالا
تحویل سریع

توضیحات

ساقبندزانوبندطبیحولهایمخروطی

اهدافبسیاریبرایاستفادهاززانوبندساقبندوجودداردکهطراحیانواعزانوبندهابستهبهنیازاستفادهکنندگانمتفاوتخواهدبود.

برخیزانوبندهافقطبرایگرمنگهداشتنمفصلزانوطراحیشدهاندوبسیارسادهاندوبرخیدیگربطوراختصاصیبرایحفاظتاززانووپیشگیریازآسیبدیدگیآنطراحیشدهاند.

گروهیدیگراززانوبندهابگونهایطراحیشدهاندتاکشککزانوبهنرمیرویانتهایاستخوانزانوحرکتکندودرنتیجهاحتمالفرسایشآنبهحداقلبرسد.

زانوبندهایینیزهستندکهبمنظورایجادتکیهگاهبرایزانوطراحیوساختهمیشوند.

اینمحصولباایجادفشارمناسببررویعضلاتساقوزانو،ضمنکاهشدرد،بهرفعتورمواکسیموز( خونریزیزیرپوستی) نیزکمکمینمایدودردراتسکینمیدهد. استفادهازمحافظساقوزانودرشرایطسردآبوهواییبرایافرادیکهدچاردردهایعضلانیمیگردندنیزتوصیهمیشود. همچنیندرورزشهایاستقامتینظیرکوهنوردیوپیادهروینیزاستفادهازاینمحصولپیشنهادمیشود.

هنگامشستشوازآبسرداستفادهکنیدو‌ازچنگولباسشویی‌واتوخودداریکنید

سوالی دارید؟ با ما صحبت کنید!
مکالمه را شروع کنید
سلام! برای چت در WhatsApp پرسنل پشتیبانی که میخواهید با او صحبت کنید را انتخاب کنید