ساق بند زانوبند طبی حوله ای پاکسمن

ساق بند زانوبند طبی حوله ای پاکسمن

ساقبندزانوبندطبیحولهای بزرگ‌ترینمفصلبدنانساناست کهرانانسانرابهساقپامتصلمیکند. ساختمانزانوتاحدیناپایداراست. بااینوجودبایدکلوزنبدنراهنگامایستادنتحملکندوهنگامراه‌رفتنیادویدنحتیوزنبیشتریبهآنتحمیلمیشود، بنابراینمشکلاتزانوازجملهبیماریهایشایعدراکثرسنیناست. طرحساختمانیزانوتاحدیناپایداراست. بااینوجودزانوبایدکلوزنبدنراهنگامایستادنتحملکند،وهنگامراه‌رفتنیادویدنحتیوزنبیشتریبهآنتحمیلمی‌شود؛بنابراینمشکلاتزانوازجملهبیماری‌هایبسیارشایعدرهمهسنیناست. عملکرداینمحصولبهگونهایاستکهباافزایشگردشخونوحفظگرمادرپاباعثبهبودعملکردعضلانیمیشودوسرعتبهبودراافزایشمیدهد. اینمحصولساقپاوعضلاتآنرافشردهکردهوحمایترادراینناحیهبهعملمیآورد. ا ینمحصولازموادکشیونرمساختهشدهکهراحتیبیمارراافزایشمیدهد. در مواردابتلابهآسیبوکشیدگیزانو،آسیبعضلاتساقوسندرماسترستیبیالداخلیکهباعثدرددرقسمتداخلیزانومیشود،میتوانیدازاینمحصولاستفادهکنید. ورزشکاراننیزمیتوانندازاینمحصولجهتحمایتازعضلاتواستخوانهایساقدرطولفعالیتهایورزشیاستفادهکنند.
تومان 0
موجود در انبار فردا مارکت
7روز هفته 24ساعته
تضمین اصالت کالا
تحویل سریع

توضیحات

ساقبندزانوبندطبیحولهای

بزرگ‌ترینمفصلبدنانساناست کهرانانسانرابهساقپامتصلمیکند.

ساختمانزانوتاحدیناپایداراست. بااینوجودبایدکلوزنبدنراهنگامایستادنتحملکندوهنگامراه‌رفتنیادویدنحتیوزنبیشتریبهآنتحمیلمیشود،

بنابراینمشکلاتزانوازجملهبیماریهایشایعدراکثرسنیناست.

طرحساختمانیزانوتاحدیناپایداراست. بااینوجودزانوبایدکلوزنبدنراهنگامایستادنتحملکند،وهنگامراه‌رفتنیادویدنحتیوزنبیشتریبهآنتحمیلمی‌شود؛بنابراینمشکلاتزانوازجملهبیماری‌هایبسیارشایعدرهمهسنیناست.

عملکرداینمحصولبهگونهایاستکهباافزایشگردشخونوحفظگرمادرپاباعثبهبودعملکردعضلانیمیشودوسرعتبهبودراافزایشمیدهد.

اینمحصولساقپاوعضلاتآنرافشردهکردهوحمایترادراینناحیهبهعملمیآورد. ا

ینمحصولازموادکشیونرمساختهشدهکهراحتیبیمارراافزایشمیدهد. در

مواردابتلابهآسیبوکشیدگیزانو،آسیبعضلاتساقوسندرماسترستیبیالداخلیکهباعثدرددرقسمتداخلیزانومیشود،میتوانیدازاینمحصولاستفادهکنید. ورزشکاراننیزمیتوانندازاینمحصولجهتحمایتازعضلاتواستخوانهایساقدرطولفعالیتهایورزشیاستفادهکنند.

سوالی دارید؟ با ما صحبت کنید!
مکالمه را شروع کنید
سلام! برای چت در WhatsApp پرسنل پشتیبانی که میخواهید با او صحبت کنید را انتخاب کنید