شست بندنئوپرنی اتل دار پاکسمن

شست بندنئوپرنی اتل دار پاکسمن

شستبندنئوپرنیآتلدار انگشتشستیاانگشتاول،نامخارجیترینانگشتدستاست. اینانگشتعضلانیترینانگشتدستاست. انگشتشستدرگرفتناشیاءنقشمهمی  داردهمچنینبستندکمههاو… بدونانگشتشستغیرممکناست. آسیبیاشکستنشستبه  دنبالضربهمستقیمبرایمثال  زمینخوردنیافشارتوپکهممکناستموجببهعقبرفتنانگشتشودایجادمیشود. گاهیهمممکناستاسیببهصورتغیرمستقیمباشدبرایمثالپیچخوردگیانگشتشست  . وضعیتانگشتانشستکمیمتفاوتاست  زیرابرخلافدیگرانگشتدستدوبندداردبنابراینهنگامرگبهرگشدن،شکستگی،بیماریدوکرونوآرتریت  و…برایحمایتومراقبازانگستشست،شستبنداتلداربسیارمناسباست  زیرابهگونهایطراحیشدهاست  کهبدونمحدودکردنحرکتسایرانگشتاندست،انگشتشستراثابتنگهداشته  والتهابانراکاهشمیدهد. شستبندآتلداربهگونهایطراحیشدهکهقابلاستفادهبرایهردودستمیباشد شمادرصورترگبهرگشدنیاالتهابتاندونشستیابیماریشستقادرباستفادهازشستبندنئوپرنیاتلدارهستید. درهنگامشستشوازآبسرداستفادهکنیدوازچنگزدنوفشردنخودداریکنید.
تومان 130000
موجود در انبار فردا مارکت
7روز هفته 24ساعته
تضمین اصالت کالا
تحویل سریع

توضیحات

شستبندنئوپرنیآتلدار

انگشتشستیاانگشتاول،نامخارجیترینانگشتدستاست.

اینانگشتعضلانیترینانگشتدستاست.

انگشتشستدرگرفتناشیاءنقشمهمی  داردهمچنینبستندکمههاوبدونانگشتشستغیرممکناست.

آسیبیاشکستنشستبه  دنبالضربهمستقیمبرایمثال  زمینخوردنیافشارتوپکهممکناستموجببهعقبرفتنانگشتشودایجادمیشود.

گاهیهمممکناستاسیببهصورتغیرمستقیمباشدبرایمثالپیچخوردگیانگشتشست  .

وضعیتانگشتانشستکمیمتفاوتاست  زیرابرخلافدیگرانگشتدستدوبندداردبنابراینهنگامرگبهرگشدن،شکستگی،بیماریدوکرونوآرتریت  وبرایحمایتومراقبازانگستشست،شستبنداتلداربسیارمناسباست  زیرابهگونهایطراحیشدهاست  کهبدونمحدودکردنحرکتسایرانگشتاندست،انگشتشستراثابتنگهداشته  والتهابانراکاهشمیدهد.

شستبندآتلداربهگونهایطراحیشدهکهقابلاستفادهبرایهردودستمیباشد

شمادرصورترگبهرگشدنیاالتهابتاندونشستیابیماریشستقادرباستفادهازشستبندنئوپرنیاتلدارهستید.

درهنگامشستشوازآبسرداستفادهکنیدوازچنگزدنوفشردنخودداریکنید.

سوالی دارید؟ با ما صحبت کنید!
مکالمه را شروع کنید
سلام! برای چت در WhatsApp پرسنل پشتیبانی که میخواهید با او صحبت کنید را انتخاب کنید