شکم‌ بند تمام کش‌پل دار منفذدارپاکسمن

شکم‌ بند تمام کش‌پل دار منفذدارپاکسمن

شکمبندتمامکشپلدارمنفذدار .باپیشرفتتکنولوژیوافزایشامکاناتزندگیبهسمتکمتحرکیوچاقیبیشترسوقدادهمیشود  کهبهاینعلتیکسریازبیماریهادردنیانسبتبهگذشتهافزایشچشمگیریداشتهاستکهدربیناینبیماریهامشکلاتستونفقراتمخصوصادردکمریاکمردرد،بالاترینمیزانراداراستکهت. ازدلیلهایدیگرکمردردمیتوانبهافزایشسن،کشیدگییاضعفعضلاتقدامیشکم،چاقی،زایمانهایمکرردرزنان،وهمچنینجراحیدرناحیهشکم،تواناییعضلاتشکمکاهشپیداکردهوباعثبرآمدگیشکممیشود شکمبندتمامکشپلداردرصورتچاقییابعدازعملجراحیبرایبهبودگردشخوندرمحلجراحیکمکمیکند. اینشکمبندبهشکمکمکمیکندکهبهشکلاصلیخودنیزبازگرددوباعثاستقامتبافتیمیشودکهبعداززایمانسفتیخودراازدستدادهاست. شمابهدازباردارییاپسعملجراحیودرصورتداشتنکمردردهایخفیفومحافظتازعضلاتضعیفشکممیتوانیدازاینشکمبنداستفادهکنید. درشکمبندتمامکشپلداراسترپهایکشیوجودداردکهباتهویهمناسبجهتحمایتبیشترازشکممیشود. استرپهایسهگانهکشینیزباعثراحتیو‌فشردهسازیبیشترمیشوند. شکمبندتمامکشدارایدوآتلنرمدرپشتاستکهبهثابتبودنکمرکمکمیکند. شکمبندراباآبسردشستشودهیدوازچنگزدنخودداریکنیدودرصورتاستفادهتمریناتورزشیرانیزجهتتقثیتعضلاتشکمانجامدهید.
تومان 0
موجود در انبار فردا مارکت
7روز هفته 24ساعته
تضمین اصالت کالا
تحویل سریع

توضیحات

  • شکمبندتمامکشپلدارمنفذدار

.باپیشرفتتکنولوژیوافزایشامکاناتزندگیبهسمتکمتحرکیوچاقیبیشترسوقدادهمیشود  کهبهاینعلتیکسریازبیماریهادردنیانسبتبهگذشتهافزایشچشمگیریداشتهاستکهدربیناینبیماریهامشکلاتستونفقراتمخصوصادردکمریاکمردرد،بالاترینمیزانراداراستکهت.

ازدلیلهایدیگرکمردردمیتوانبهافزایشسن،کشیدگییاضعفعضلاتقدامیشکم،چاقی،زایمانهایمکرردرزنان،وهمچنینجراحیدرناحیهشکم،تواناییعضلاتشکمکاهشپیداکردهوباعثبرآمدگیشکممیشود

شکمبندتمامکشپلداردرصورتچاقییابعدازعملجراحیبرایبهبودگردشخوندرمحلجراحیکمکمیکند.

اینشکمبندبهشکمکمکمیکندکهبهشکلاصلیخودنیزبازگرددوباعثاستقامتبافتیمیشودکهبعداززایمانسفتیخودراازدستدادهاست.

شمابهدازباردارییاپسعملجراحیودرصورتداشتنکمردردهایخفیفومحافظتازعضلاتضعیفشکممیتوانیدازاینشکمبنداستفادهکنید.

درشکمبندتمامکشپلداراسترپهایکشیوجودداردکهباتهویهمناسبجهتحمایتبیشترازشکممیشود.

استرپهایسهگانهکشینیزباعثراحتیو‌فشردهسازیبیشترمیشوند.

شکمبندتمامکشدارایدوآتلنرمدرپشتاستکهبهثابتبودنکمرکمکمیکند.

شکمبندراباآبسردشستشودهیدوازچنگزدنخودداریکنیدودرصورتاستفادهتمریناتورزشیرانیزجهتتقثیتعضلاتشکمانجامدهید.

سوالی دارید؟ با ما صحبت کنید!
مکالمه را شروع کنید
سلام! برای چت در WhatsApp پرسنل پشتیبانی که میخواهید با او صحبت کنید را انتخاب کنید