شکم بند تمام کش(پس از جراحی)پاکسمن

شکم بند تمام کش(پس از جراحی)پاکسمن

شکمبندتمامکش(پسازجراحی) تنهشاملقفسهسینهوشکمو‌لگنمیباشدوعضلاتشکمدرجلویبدنبیندندههاو‌لگنقراردارند. عضلاتشکمباتنظیم‌ارگانهایداخلی،بدنراباتنظیمفشارشکمدرجایخودنگهمیدارد. دلایلمتفاوتیهستندکهباعثایجادبرامدگیشکممیشونددرایناثرممکناستباعثافزایشانحنایکمرشدهودردراایجادکند. بعدازعملجراحیبرایسرعتدادنبهرونددرمانوفشردهکردنعضلاتشکماستفادهازشکمبندطبینیازاست. شکمبندبهگردشجریاندرستخوندرمحلجراحیکمککردهوباعثکاهشتورممیشود. شکمبندتمامکشپلداررامیتواندرجهتکاهشدردیادراضافهوزنتاثیرداشتهباشد. شکمبندطبیدرجهتایجادشکمبهشکلاصلیخودعملکردهوبافتیراکهبعدازکاهشوزنزایمانسفتیخودراازدستدادهافزایشمیدهد. شکمبندطبیکشداریکهبعدازعملجراحیاستفادهمیشوددرششسایز: S-M-L-XL-XXL-XXXL موجوداستو‌میتوانبرایتمامسایزهاتنظیم‌کرد. بعداززایمان،بعدازعملجراحیانجامشدهرویشکم،دراثرکاهشدردهایخفیف‌کمرومحافظتازعضلاتشکمیضعیفازشکمبندطبیکشدارمیتوانیداستفادهکنید. بندهایالاستیکی(ولکرو) جهتحمایتدواتلنرمجهتکمک‌کردنبهثابتبودنبیشتر.
تومان 207000
موجود در انبار فردا مارکت
7روز هفته 24ساعته
تضمین اصالت کالا
تحویل سریع

توضیحات

شکمبندتمامکش(پسازجراحی)

تنهشاملقفسهسینهوشکمو‌لگنمیباشدوعضلاتشکمدرجلویبدنبیندندههاو‌لگنقراردارند.

عضلاتشکمباتنظیم‌ارگانهایداخلی،بدنراباتنظیمفشارشکمدرجایخودنگهمیدارد. دلایلمتفاوتیهستندکهباعثایجادبرامدگیشکممیشونددرایناثرممکناستباعثافزایشانحنایکمرشدهودردراایجادکند.

بعدازعملجراحیبرایسرعتدادنبهرونددرمانوفشردهکردنعضلاتشکماستفادهازشکمبندطبینیازاست. شکمبندبهگردشجریاندرستخوندرمحلجراحیکمککردهوباعثکاهشتورممیشود.

شکمبندتمامکشپلداررامیتواندرجهتکاهشدردیادراضافهوزنتاثیرداشتهباشد. شکمبندطبیدرجهتایجادشکمبهشکلاصلیخودعملکردهوبافتیراکهبعدازکاهشوزنزایمانسفتیخودراازدستدادهافزایشمیدهد.

شکمبندطبیکشداریکهبعدازعملجراحیاستفادهمیشوددرششسایز:

S-M-L-XL-XXL-XXXL

موجوداستو‌میتوانبرایتمامسایزهاتنظیم‌کرد.

بعداززایمان،بعدازعملجراحیانجامشدهرویشکم،دراثرکاهشدردهایخفیف‌کمرومحافظتازعضلاتشکمیضعیفازشکمبندطبیکشدارمیتوانیداستفادهکنید.

بندهایالاستیکی(ولکرو) جهتحمایتدواتلنرمجهتکمک‌کردنبهثابتبودنبیشتر.

سوالی دارید؟ با ما صحبت کنید!
مکالمه را شروع کنید
سلام! برای چت در WhatsApp پرسنل پشتیبانی که میخواهید با او صحبت کنید را انتخاب کنید