شکم بند دوران بارداری پاکسمن

شکم بند دوران بارداری پاکسمن

شکمبندبارداری گروهیاززنانبارداربهعلتترسازفشاریکهشکمبندبارداریممکناستبهنوزادداخلشکمآنهابیاوردازبستنآنخودداریمیکننداینلباسهایانعطافپذیرمزایایزیادیبرایزنانباردارداردکهعبارتنداز: ۱- باندشکمبهکاهشدردکمکمیکند: دردپشتومفصلدردورانبارداری( کمردرددورانبارداری) میتواندخستهکنندهباشدودرفعالیتهایروزمرهدشوارباشد. یکمطالعهدرمجلهاسپاینشیوعدردپشتولگندردورانبارداریرابررسیمیکند. . شکمبندیاگندرطولبارداریبهحمایتازکمردردکمکمیکندکهممکناستباعثکاهشدردشود. ۲- شکمبندبارداریبهشمااجازهمیدهدکهبهراحتیدرفعالیتهایروزانهشرکتکنید: ورزشدردورانبارداری(نرمشهایدورانبارداریو۵ توصیهجدی) مزایایسلامتیزیادیدارد. یکمطالعهدربررسیهایفعلیدرپزشکیاسکلتیعضلانینشانمیدهدکهورزشهایروزانهتاثیرمثبتیبرسلامتیدارند. ورزش،تنشواستقامتعضلهراافزایشمیدهدومیزانبروزفشارخونبالا،افسردگیودیابتراکاهشمیدهد. بسیاریاززنانبهدلیلدردوناراحتیقادربهانجامتمرینیاادامهکاردردورانباردارینیستند. استفادهازشکمبندبارداریمیتواندبهکاهشناراحتیکمککندومشارکتدرفعالیتهایروزمرهرابههمراهداشتهباشدومنافعفیزیکیومالیرابههمراهداشتهباشد.
تومان 312000
موجود در انبار فردا مارکت
7روز هفته 24ساعته
تضمین اصالت کالا
تحویل سریع

توضیحات

شکمبندبارداری

گروهیاززنانبارداربهعلتترسازفشاریکهشکمبندبارداریممکناستبهنوزادداخلشکمآنهابیاوردازبستنآنخودداریمیکننداینلباسهایانعطافپذیرمزایایزیادیبرایزنانباردارداردکهعبارتنداز:

۱- باندشکمبهکاهشدردکمکمیکند:

دردپشتومفصلدردورانبارداری( کمردرددورانبارداری) میتواندخستهکنندهباشدودرفعالیتهایروزمرهدشوارباشد. یکمطالعهدرمجلهاسپاینشیوعدردپشتولگندردورانبارداریرابررسیمیکند. . شکمبندیاگندرطولبارداریبهحمایتازکمردردکمکمیکندکهممکناستباعثکاهشدردشود.

۲- شکمبندبارداریبهشمااجازهمیدهدکهبهراحتیدرفعالیتهایروزانهشرکتکنید:

ورزشدردورانبارداری(نرمشهایدورانبارداریو۵ توصیهجدی) مزایایسلامتیزیادیدارد. یکمطالعهدربررسیهایفعلیدرپزشکیاسکلتیعضلانینشانمیدهدکهورزشهایروزانهتاثیرمثبتیبرسلامتیدارند.

ورزش،تنشواستقامتعضلهراافزایشمیدهدومیزانبروزفشارخونبالا،افسردگیودیابتراکاهشمیدهد. بسیاریاززنانبهدلیلدردوناراحتیقادربهانجامتمرینیاادامهکاردردورانباردارینیستند. استفادهازشکمبندبارداریمیتواندبهکاهشناراحتیکمککندومشارکتدرفعالیتهایروزمرهرابههمراهداشتهباشدومنافعفیزیکیومالیرابههمراهداشتهباشد.

سوالی دارید؟ با ما صحبت کنید!
مکالمه را شروع کنید
سلام! برای چت در WhatsApp پرسنل پشتیبانی که میخواهید با او صحبت کنید را انتخاب کنید