شکم بند طبی حوله ای پاکسمن

شکم بند طبی حوله ای پاکسمن

شکمبندطبیحولهای باپیشرفتتکنولوژیوافزایشامکاناتزندگیبهسمتکمتحرکیوچاقیبیشترسوقدادهمیشود  کهبهاینعلتیکسریازبیماریهادردنیانسبتبهگذشتهافزایشچشمگیریداشتهاستکهدربیناینبیماریهامشکلاتستونفقراتمخصوصادردکمریاکمردرد،بالاترینمیزانراداراستکهعلتاصلیآنتغییرشیوهزندگیاززندگیپرتحرکوپرفعالیتبهسمتکمتحرکیوپشتمیزنشینیوعدمتطابقصحیحوضعیتبدنباایننوعحیاتاست. ازدلیلهایدیگرکمردردمیتوانبهافزایشسن،کشیدگییاضعفعضلاتقدامیشکم،چاقی،زایمانهایمکرردرزنان،وهمچنینجراحیدرناحیهشکم،تواناییعضلاتشکمکاهشپیداکردهوباعثبرآمدگیشکممیشود اینمحصولبهگونهایطراحیشدهکهبهسمتبالایاپایینجابهجانمیشود. خاصیتکشسانیمناسباینشکمبند،محافظتخوبیازناحیهمیانتنهبهعملمیآورد. اینشکمبندازکتانوحولهساختهشدهوبسیارراحتوسبکمیباشد. استفادهازشکمبندحولهایهیچگونهحساسیتوآلرژیرابهوجودنمیآورد. پوشیدنودرآوردناینمحصولبسیارسادهمیباشد. ازاینمحصولمیتوانیدبهراحتیدرطولروزوفعالیتهایروزمرهاستفادهکنید. شکمبندطبیحولهایپاکسمنکد۰۶۲ بهراحتیوباآبسردقابلشستشومیباشد. لطفاازفشردنوچنگزدناینمحصولهنگامشستشوخودداریفرمایید. 
تومان 98000
موجود در انبار فردا مارکت
7روز هفته 24ساعته
تضمین اصالت کالا
تحویل سریع

توضیحات

شکمبندطبیحولهای

باپیشرفتتکنولوژیوافزایشامکاناتزندگیبهسمتکمتحرکیوچاقیبیشترسوقدادهمیشود  کهبهاینعلتیکسریازبیماریهادردنیانسبتبهگذشتهافزایشچشمگیریداشتهاستکهدربیناینبیماریهامشکلاتستونفقراتمخصوصادردکمریاکمردرد،بالاترینمیزانراداراستکهعلتاصلیآنتغییرشیوهزندگیاززندگیپرتحرکوپرفعالیتبهسمتکمتحرکیوپشتمیزنشینیوعدمتطابقصحیحوضعیتبدنباایننوعحیاتاست.

ازدلیلهایدیگرکمردردمیتوانبهافزایشسن،کشیدگییاضعفعضلاتقدامیشکم،چاقی،زایمانهایمکرردرزنان،وهمچنینجراحیدرناحیهشکم،تواناییعضلاتشکمکاهشپیداکردهوباعثبرآمدگیشکممیشود

اینمحصولبهگونهایطراحیشدهکهبهسمتبالایاپایینجابهجانمیشود. خاصیتکشسانیمناسباینشکمبند،محافظتخوبیازناحیهمیانتنهبهعملمیآورد. اینشکمبندازکتانوحولهساختهشدهوبسیارراحتوسبکمیباشد. استفادهازشکمبندحولهایهیچگونهحساسیتوآلرژیرابهوجودنمیآورد. پوشیدنودرآوردناینمحصولبسیارسادهمیباشد. ازاینمحصولمیتوانیدبهراحتیدرطولروزوفعالیتهایروزمرهاستفادهکنیدشکمبندطبیحولهایپاکسمنکد۰۶۲ بهراحتیوباآبسردقابلشستشومیباشد. لطفاازفشردنوچنگزدناینمحصولهنگامشستشوخودداریفرمایید

سوالی دارید؟ با ما صحبت کنید!
مکالمه را شروع کنید
سلام! برای چت در WhatsApp پرسنل پشتیبانی که میخواهید با او صحبت کنید را انتخاب کنید