شکم بند طبی لاغری پاکسمن

شکم بند طبی لاغری پاکسمن

شکمبندطبیلاغری اغلبافراددوستدارندکمیوزنکمکنند،بهخصوصاطرافبخشمیانیبدن. چربیدوربدنمابهمعنایعواقبجدیمربوطبهسلامتیاست. چوناینبهاندامهایمانزدیکترهستند،خطرناکترازحملچربیدردیگرمناطقبدنمانندمفصلرانیاپاهااست. بیماریهایمزمنزیادیوجوددارندکهتوسطاینچربیخطرناکایجادیابدترمیشوند. همانطورکهدراینبخشازسلامت نمناکخواهیمگفتشکمبهخاطرچربیامعاواحشابسیارمتفاوتازدیگرمناطقاستچراکهبیشترچربیبدنمابهعنوانچربیزیرجلدیدرنظرگرفتهمیشود. اینچربیدرستزیرسطحپوستقرارگرفتهاست. شمابااستفادهازشکمبندطبیلاغریپاکسمنبهحفظحرارتبدنکهباعثتعریقمیشودکمکمیکنید همچنینبافشردهکردنشکمباعثراحتیدرحرکتوانجامتمریناتورزشیمیشود.شکمبندلاغریدرششسایز:                         S-M_L-XL-XXL-XXXL موجوداست.کهبرایتمامیسایزهامیتوانتنظیمکرد.شمابرایکاهشسایزشکموافتادگیشکموهمچنینحمایتازبرامدگیشکمدرطولتمریناتورزشیازشکمبندطبیلاغریاستفادهمیکنید. درصورتشستشوازآبسرداستفادهکنیدوازچنگزدموفشردنخودداریکنیدودرطولدورهاستفادهازشکمبندرژیمغذاییوانجامتمریناتورزشیرافراموشنکنید.
تومان 0
موجود در انبار فردا مارکت
7روز هفته 24ساعته
تضمین اصالت کالا
تحویل سریع

توضیحات

شکمبندطبیلاغری

اغلبافراددوستدارندکمیوزنکمکنند،بهخصوصاطرافبخشمیانیبدن. چربیدوربدنمابهمعنایعواقبجدیمربوطبهسلامتیاست. چوناینبهاندامهایمانزدیکترهستند،خطرناکترازحملچربیدردیگرمناطقبدنمانندمفصلرانیاپاهااست. بیماریهایمزمنزیادیوجوددارندکهتوسطاینچربیخطرناکایجادیابدترمیشوند.

همانطورکهدراینبخشازسلامت نمناکخواهیمگفتشکمبهخاطرچربیامعاواحشابسیارمتفاوتازدیگرمناطقاستچراکهبیشترچربیبدنمابهعنوانچربیزیرجلدیدرنظرگرفتهمیشود. اینچربیدرستزیرسطحپوستقرارگرفتهاست.

شمابااستفادهازشکمبندطبیلاغریپاکسمنبهحفظحرارتبدنکهباعثتعریقمیشودکمکمیکنید

همچنینبافشردهکردنشکمباعثراحتیدرحرکتوانجامتمریناتورزشیمیشود.شکمبندلاغریدرششسایز:

                        S-M_L-XL-XXL-XXXL

موجوداست.کهبرایتمامیسایزهامیتوانتنظیمکرد.شمابرایکاهشسایزشکموافتادگیشکموهمچنینحمایتازبرامدگیشکمدرطولتمریناتورزشیازشکمبندطبیلاغریاستفادهمیکنید.

درصورتشستشوازآبسرداستفادهکنیدوازچنگزدموفشردنخودداریکنیدودرطولدورهاستفادهازشکمبندرژیمغذاییوانجامتمریناتورزشیرافراموشنکنید.

سوالی دارید؟ با ما صحبت کنید!
مکالمه را شروع کنید
سلام! برای چت در WhatsApp پرسنل پشتیبانی که میخواهید با او صحبت کنید را انتخاب کنید