شکم بند طبی موهری پاکسمن

شکم بند طبی موهری پاکسمن

شکم‌بندطبیموهری مهمترینعواملبرهمزنندهقوسطبیعیکمر  وجودیکشکمبزرگاستکهموجبزیادشدنانحنایکمریمی‌شودوبرایجبراناینحالت،  ستونفقراتمجبوراستکهانحناوتحدبرادرناحیهپشتی  بیشترکندو  گودیزیادکمر،قوزشدنبیشترپشتمیشودوحتیاینامرمیتوانددرمواردطولانیترسببزیادشدنانحنایگردنهمبشود. . هرعاملوهرحالتی  کهسسبشودکهاین  قوسهایطبیعیکمروگردنوپشتبههمبخورنددردایجاد  می‌کنندوسبباسپاسمعضلهوگرفتگی  درآنمیشوند  وفشاربهاستخوان‌هاو  مفاصلپشتانهابهعنوانفاستمیشوندکهدردبسیاریازافرادکهگودیکمردارندبهدلیلفشاررویاینفاستهاستودرادامههمممکناستمشکلات  شدیدترماننددیسککمرویا  کمردردشدیدشوند. شماازشکمبندموهری  برایگرم‌نگهداشتنکمروافزایشگردشخوندرناحیهکمروشکم‌بهکارببرید. پوشیدنودرآوردنشکمبندموهریبسیارراحتمیباشد. میتوانیداینمحصولرابهراحتیباآبسردشستشودهید. لطفاازفشردنوچنگزدنآنخودداریکنید.وازلباسشوییواتوو‌خشکشوییبرایخشککردنشکمبندخودداریکنید
تومان 0
موجود در انبار فردا مارکت
7روز هفته 24ساعته
تضمین اصالت کالا
تحویل سریع

توضیحات

شکم‌بندطبیموهری

مهمترینعواملبرهمزنندهقوسطبیعیکمر  وجودیکشکمبزرگاستکهموجبزیادشدنانحنایکمریمی‌شودوبرایجبراناینحالت،  ستونفقراتمجبوراستکهانحناوتحدبرادرناحیهپشتی  بیشترکندو  گودیزیادکمر،قوزشدنبیشترپشتمیشودوحتیاینامرمیتوانددرمواردطولانیترسببزیادشدنانحنایگردنهمبشود. . هرعاملوهرحالتی  کهسسبشودکهاین  قوسهایطبیعیکمروگردنوپشتبههمبخورنددردایجاد  می‌کنندوسبباسپاسمعضلهوگرفتگی  درآنمیشوند  وفشاربهاستخوان‌هاو  مفاصلپشتانهابهعنوانفاستمیشوندکهدردبسیاریازافرادکهگودیکمردارندبهدلیلفشاررویاینفاستهاستودرادامههمممکناستمشکلات  شدیدترماننددیسککمرویا  کمردردشدیدشوند.

شماازشکمبندموهری  برایگرم‌نگهداشتنکمروافزایشگردشخوندرناحیهکمروشکم‌بهکارببرید.

پوشیدنودرآوردنشکمبندموهریبسیارراحتمیباشد. میتوانیداینمحصولرابهراحتیباآبسردشستشودهید. لطفاازفشردنوچنگزدنآنخودداریکنید.وازلباسشوییواتوو‌خشکشوییبرایخشککردنشکمبندخودداریکنید

سوالی دارید؟ با ما صحبت کنید!
مکالمه را شروع کنید
سلام! برای چت در WhatsApp پرسنل پشتیبانی که میخواهید با او صحبت کنید را انتخاب کنید