فتق بند طبی یکطرفه پاکسمن

فتقبندیکطرفه(راستوچپ) علتایجادفتقترکیبیازضعفعضلاتوفشاراست. بستهبهعلتآن،فتقممکناستبهسرعتیادرمدتزمانطولانیتوسعهیابد. بهطورطبیعیدیوارهشکمدارایمناطقیاستکهاحتمالضعیفشدنآنهامی‌رود. هرکسدرهرسنیممکناستبهفتقدچارشود. بیشترمواردفتقدرکودکانمادرزادیاست. دربزرگسالان،ضعفطبیعییافشارناشیازبلندکردنجسمسنگین،سرفهمداوم،مشکلدراجابتمزاجیادفعادرارباعثمی‌شوددیوارهشکمضعیفیاگسستهشود. فتقهنگامیبروزمیدهدکهیکضعفیاسوراخدرپریتوئنبهوجودمیآید. پریتوئنیکدیوارهعضلانیاستکهمعمولااندامهایشکمیرادرجایخودنگهمیدارد. ایننقصدرپریتوئنبهبافتهاواندامهااینامکانرامیدهدکهبهدیوارهشکمفشارواردکردهوفتقیابرآمدگیبررویآنایجادکنند. امکاندارداینبرآمدگیدرهنگامدرازکشیدنصافشدهویابتوانآنرابافشاربهداخلراند. سرفهکردنمیتواندسببپدیدارشدنمجددفتقنافیشود. شمادرصورتداشتنعملجراحیفتقیاازورمانحمایتکردهیاازپیشرفتفتقجلوگیریکنیدازفتقبنددو‌طرفهاستفادهمیکنید. پدهایموجوددرفتقبندفشارملایمیرادرناحیهرانجهتکاهشدردایجادمیکند. پوشیدنفتقبندراحتواساناستبرایامامیسایزهاقابلتنظیماست درصورتاستفادهازفتقبندطبقدستورپزشکعملکنید بندهایموجوددرفتقبندجهتایجادفشارمناسببهراحتیقابلتنظیماست. درصورتشستشوازاتووخوشکشوییپرهیزکنید.
تومان 97300
موجود در انبار فردا مارکت
7روز هفته 24ساعته
تضمین اصالت کالا
تحویل سریع

توضیحات

فتقبندیکطرفه(راستوچپ)

علتایجادفتقترکیبیازضعفعضلاتوفشاراست. بستهبهعلتآن،فتقممکناستبهسرعتیادرمدتزمانطولانیتوسعهیابد. بهطورطبیعیدیوارهشکمدارایمناطقیاستکهاحتمالضعیفشدنآنهامی‌رود. هرکسدرهرسنیممکناستبهفتقدچارشود.

بیشترمواردفتقدرکودکانمادرزادیاست. دربزرگسالان،ضعفطبیعییافشارناشیازبلندکردنجسمسنگین،سرفهمداوم،مشکلدراجابتمزاجیادفعادرارباعثمی‌شوددیوارهشکمضعیفیاگسستهشود.

فتقهنگامیبروزمیدهدکهیکضعفیاسوراخدرپریتوئنبهوجودمیآید. پریتوئنیکدیوارهعضلانیاستکهمعمولااندامهایشکمیرادرجایخودنگهمیدارد.

ایننقصدرپریتوئنبهبافتهاواندامهااینامکانرامیدهدکهبهدیوارهشکمفشارواردکردهوفتقیابرآمدگیبررویآنایجادکنند. امکاندارداینبرآمدگیدرهنگامدرازکشیدنصافشدهویابتوانآنرابافشاربهداخلراند. سرفهکردنمیتواندسببپدیدارشدنمجددفتقنافیشود.

شمادرصورتداشتنعملجراحیفتقیاازورمانحمایتکردهیاازپیشرفتفتقجلوگیریکنیدازفتقبنددو‌طرفهاستفادهمیکنید.

پدهایموجوددرفتقبندفشارملایمیرادرناحیهرانجهتکاهشدردایجادمیکند.

پوشیدنفتقبندراحتواساناستبرایامامیسایزهاقابلتنظیماست

درصورتاستفادهازفتقبندطبقدستورپزشکعملکنید

بندهایموجوددرفتقبندجهتایجادفشارمناسببهراحتیقابلتنظیماست.

درصورتشستشوازاتووخوشکشوییپرهیزکنید.

سوالی دارید؟ با ما صحبت کنید!
مکالمه را شروع کنید
سلام! برای چت در WhatsApp پرسنل پشتیبانی که میخواهید با او صحبت کنید را انتخاب کنید