فتق بند طبی یک طرفه دوطرفه پاکسمن

فتق بند طبی یک طرفه دوطرفه پاکسمن

فتقبندطبییکطرفهدوطرفه فتقازتغییرمحلارگانهایبدنبهحفرهیابافتمجاورایجادمیشود. بهطورمثالقلبوریهدرحفرهقفسهسینهقرارگرفتهاندوکبدوروده‌هادرناحیهشکم. بهدلیلاختلاففشاربینحفرهشکموسینه،احشاشکمیمیتوانندبهداخلناحیهسینهراهپیداکنندکهبهاینحالتفتقگفتهمیشود. ورودارگانهایشکمیبهداخلحفرهسینهمیتواندباعثگیرافتادگیارگانهایشکمیباشدکهبسیارخطرناکاست. علتایجادفتقترکیبیازضعفعضلاتوفشاراست. بستهبهعلتآن،فتقممکناستبهسرعتیادرمدتزمانطولانیتوسعهیابد. بهطورطبیعیدیوارهشکمدارایمناطقیاستکهاحتمالضعیفشدنآنهامی‌رود. هرکسدرهرسنیممکناستبهفتقدچارشود. بیشترمواردفتقدرکودکانمادرزادیاست. دربزرگسالان،ضعفطبیعییافشارناشیازبلندکردنجسمسنگین،سرفهمداوم،مشکلدراجابتمزاجیادفعادرارباعثمی‌شوددیوارهشکمضعیفیاگسستهشود. پدهادرناحیهکشالهرانفشارملایمیراجهتکاهشدردفراهممیکند. بندهایقابلتنظیمجهتایجادفشارمناسب پوشیدنآسانبهصورتیکطرفهیادوطرفه محصولسبکباکیفیتبالا شمادرصورتانجام  عملجراحیفتق حمایتازورمفتق پیشگیریازورمفتق میتوانیدازفتق‌بندطبییک‌طرفهدوطرفهاستفادهکنید.
تومان 0
موجود در انبار فردا مارکت
7روز هفته 24ساعته
تضمین اصالت کالا
تحویل سریع

توضیحات

فتقبندطبییکطرفهدوطرفه

فتقازتغییرمحلارگانهایبدنبهحفرهیابافتمجاورایجادمیشود. بهطورمثالقلبوریهدرحفرهقفسهسینهقرارگرفتهاندوکبدوروده‌هادرناحیهشکم. بهدلیلاختلاففشاربینحفرهشکموسینه،احشاشکمیمیتوانندبهداخلناحیهسینهراهپیداکنندکهبهاینحالتفتقگفتهمیشود. ورودارگانهایشکمیبهداخلحفرهسینهمیتواندباعثگیرافتادگیارگانهایشکمیباشدکهبسیارخطرناکاست.

علتایجادفتقترکیبیازضعفعضلاتوفشاراست. بستهبهعلتآن،فتقممکناستبهسرعتیادرمدتزمانطولانیتوسعهیابد. بهطورطبیعیدیوارهشکمدارایمناطقیاستکهاحتمالضعیفشدنآنهامی‌رود. هرکسدرهرسنیممکناستبهفتقدچارشود.

بیشترمواردفتقدرکودکانمادرزادیاست. دربزرگسالان،ضعفطبیعییافشارناشیازبلندکردنجسمسنگین،سرفهمداوم،مشکلدراجابتمزاجیادفعادرارباعثمی‌شوددیوارهشکمضعیفیاگسستهشود.

  • پدهادرناحیهکشالهرانفشارملایمیراجهتکاهشدردفراهممیکند.
  • بندهایقابلتنظیمجهتایجادفشارمناسب
  • پوشیدنآسانبهصورتیکطرفهیادوطرفه
  • محصولسبکباکیفیتبالا
  • شمادرصورتانجام  عملجراحیفتق
  • حمایتازورمفتق
  • پیشگیریازورمفتق

میتوانیدازفتق‌بندطبییک‌طرفهدوطرفهاستفادهکنید.

سوالی دارید؟ با ما صحبت کنید!
مکالمه را شروع کنید
سلام! برای چت در WhatsApp پرسنل پشتیبانی که میخواهید با او صحبت کنید را انتخاب کنید