قوزک بند طبی لیگامانی حوله ای پاکسمن

قوزک بند طبی لیگامانی حوله ای پاکسمن

  قوزکبندطبیلیگامانیحولهای قوزکپابرآمدگیاستخوانکهدرانتهای ساق پاودرقسمتمچپاقراردارد. درواقعدوبخشقوزکداخلیوقوزکخارجیوجوددارد. شایع‌ترینآسیب‌دیدگی‌هاناشیازچرخاندنقوزکبه‌طرفبیرونپااست. اینچرخیدگیمی‌‌تواندفشارزیادیبررباط‌هاینگهدارندهقوزکواردکردهوباعثپیچ‌‌خوردگیمچ‌پاشود،یاممکناستماهیچه‌‌ایراپارهکردهیااستخوانیرابشکند. هرکدامازاینآسیبدیدگی‌هامی‌‌توانندورمزیاد،تغییررنگوکاهشحرکتراهمراهبادردشدیدایجادکند. اینمحصولهمچنینباحفظگرماوافزایشگردشخون،باعثتسکینوکاهشدردمیشود. اینقوزکبنددرمواردابتلابهضعفمچپا،بیثباتیقوزکپا،پیچخوردگیمزمنپاوهمچنینجهتکاهشدردپسازآسیبهایخفیفکاربرددارد. برایاینقوزکبندلیگامانیبندهایالاستیکیتعبیهشدهکهجهتتنظیمفشارومحافظتازمچپامورداستفادهقرارمیگیرند. اینمحصولبسیارسبکوراحتاستوشماحتیمیتوانیدهنگامپوشیدنکفشنیزازآناستفادهکنید. اینقوزکبندهمچنیندارایبندهایضربدریمیباشدکهثباتبیشتریدرمچپاایجادمیکند. ایجادوحفظگرمادرمچپاتوسطاینمحصولباعث کاهشدردآرتروزمیشود. اینمحصولمناسباستفادهبرایهردوپامیباشد. قوزکبندراباآبسردشستشودادهوازفشردنوچنگزدنآنخودداریفرمایید.
تومان 0
موجود در انبار فردا مارکت
7روز هفته 24ساعته
تضمین اصالت کالا
تحویل سریع

توضیحات

 

قوزکبندطبیلیگامانیحولهای

قوزکپابرآمدگیاستخوانکهدرانتهای ساق پاودرقسمتمچپاقراردارد. درواقعدوبخشقوزکداخلیوقوزکخارجیوجوددارد.

شایع‌ترینآسیب‌دیدگی‌هاناشیازچرخاندنقوزکبهطرفبیرونپااست. اینچرخیدگیمی‌‌تواندفشارزیادیبررباط‌هاینگهدارندهقوزکواردکردهوباعثپیچ‌‌خوردگیمچ‌پاشود،یاممکناستماهیچه‌‌ایراپارهکردهیااستخوانیرابشکند.

هرکدامازاینآسیبدیدگی‌هامی‌‌توانندورمزیاد،تغییررنگوکاهشحرکتراهمراهبادردشدیدایجادکند.

اینمحصولهمچنینباحفظگرماوافزایشگردشخون،باعثتسکینوکاهشدردمیشود. اینقوزکبنددرمواردابتلابهضعفمچپا،بیثباتیقوزکپا،پیچخوردگیمزمنپاوهمچنینجهتکاهشدردپسازآسیبهایخفیفکاربرددارد. برایاینقوزکبندلیگامانیبندهایالاستیکیتعبیهشدهکهجهتتنظیمفشارومحافظتازمچپامورداستفادهقرارمیگیرند. اینمحصولبسیارسبکوراحتاستوشماحتیمیتوانیدهنگامپوشیدنکفشنیزازآناستفادهکنید. اینقوزکبندهمچنیندارایبندهایضربدریمیباشدکهثباتبیشتریدرمچپاایجادمیکند. ایجادوحفظگرمادرمچپاتوسطاینمحصولباعث کاهشدردآرتروزمیشود. اینمحصولمناسباستفادهبرایهردوپامیباشد. قوزکبندراباآبسردشستشودادهوازفشردنوچنگزدنآنخودداریفرمایید.

سوالی دارید؟ با ما صحبت کنید!
مکالمه را شروع کنید
سلام! برای چت در WhatsApp پرسنل پشتیبانی که میخواهید با او صحبت کنید را انتخاب کنید