قوزک بند طبی لیگامانی پاکسمن

قوزک بند طبی لیگامانی پاکسمن

قوزکبندطبیلیگامانی قوزکپابرآمدگیاستخوانکهدرانتهای ساق پاودرقسمتمچپاقراردارد. درواقعدوبخشقوزکداخلیوقوزکخارجیوجوددارد. شایع‌ترینآسیب‌دیدگی‌هاناشیازچرخاندنقوزکبه‌طرفبیرونپااست. اینچرخیدگیمی‌‌تواندفشارزیادیبررباط‌هاینگهدارندهقوزکواردکردهوباعثپیچ‌‌خوردگیمچ‌پاشود،یاممکناستماهیچه‌‌ایراپارهکردهیااستخوانیرابشکند. هرکدامازاینآسیبدیدگی‌هامی‌‌توانندورمزیاد،تغییررنگوکاهشحرکتراهمراهبادردشدیدایجادکند. اینمحصولهمچنینباحفظگرماوافزایشگردشخون،باعثتسکینوکاهشدردمیشود. اینقوزکبنددرمواردابتلابهضعفمچپا،بیثباتیقوزکپا،پیچخوردگیمزمنپاوهمچنینجهتکاهشدردپسازآسیبهایخفیفکاربرددارد. برایاینقوزکبندلیگامانیبندهایالاستیکیتعبیهشدهکهجهتتنظیمفشارومحافظتازمچپامورداستفادهقرارمیگیرند. اینمحصولبسیارسبکوراحتاستوشماحتیمیتوانیدهنگامپوشیدنکفشنیزازآناستفادهکنید. قوزکبندلیگامانیبابندهایالاستیکیفشارراتنظیمکردهوازمفصلمچپامحافظتمیکند. برایثباتبیشتردرمچ‌پادارایبندهایضربدریاست. قوزکبندرادرصورتشستشوباآبسردشستشودهیدو‌ازچنگ‌زدنوفشردنولباسشوییخودداریکنید.
تومان 109000
موجود در انبار فردا مارکت
7روز هفته 24ساعته
تضمین اصالت کالا
تحویل سریع

توضیحات

قوزکبندطبیلیگامانی

قوزکپابرآمدگیاستخوانکهدرانتهای ساق پاودرقسمتمچپاقراردارد. درواقعدوبخشقوزکداخلیوقوزکخارجیوجوددارد.

شایع‌ترینآسیب‌دیدگی‌هاناشیازچرخاندنقوزکبهطرفبیرونپااست. اینچرخیدگیمی‌‌تواندفشارزیادیبررباط‌هاینگهدارندهقوزکواردکردهوباعثپیچ‌‌خوردگیمچ‌پاشود،یاممکناستماهیچه‌‌ایراپارهکردهیااستخوانیرابشکند.

هرکدامازاینآسیبدیدگی‌هامی‌‌توانندورمزیاد،تغییررنگوکاهشحرکتراهمراهبادردشدیدایجادکند.

اینمحصولهمچنینباحفظگرماوافزایشگردشخون،باعثتسکینوکاهشدردمیشود. اینقوزکبنددرمواردابتلابهضعفمچپا،بیثباتیقوزکپا،پیچخوردگیمزمنپاوهمچنینجهتکاهشدردپسازآسیبهایخفیفکاربرددارد. برایاینقوزکبندلیگامانیبندهایالاستیکیتعبیهشدهکهجهتتنظیمفشارومحافظتازمچپامورداستفادهقرارمیگیرند. اینمحصولبسیارسبکوراحتاستوشماحتیمیتوانیدهنگامپوشیدنکفشنیزازآناستفادهکنید.

قوزکبندلیگامانیبابندهایالاستیکیفشارراتنظیمکردهوازمفصلمچپامحافظتمیکند.

برایثباتبیشتردرمچ‌پادارایبندهایضربدریاست.

قوزکبندرادرصورتشستشوباآبسردشستشودهیدو‌ازچنگ‌زدنوفشردنولباسشوییخودداریکنید.

سوالی دارید؟ با ما صحبت کنید!
مکالمه را شروع کنید
سلام! برای چت در WhatsApp پرسنل پشتیبانی که میخواهید با او صحبت کنید را انتخاب کنید