قوزک بند طبی نئوپرنی ساده پاکسمن

قوزک بند طبی نئوپرنی ساده پاکسمن

قوزکبندطبینئوپرنیساده قوزکپابرآمدگیاستخوانکهدرانتهایساق پا ودرقسمتمچپاقراردارد. درواقعدوبخشقوزکداخلیوقوزکخارجیوجوددارد. شایع‌ترینآسیب‌دیدگی‌هاناشیازچرخاندنقوزکبه‌طرفبیرونپااست. اینچرخیدگیمی‌‌تواندفشارزیادیبررباط‌هاینگهدارندهقوزکواردکردهوباعثپیچ‌‌خوردگیمچ‌پاشود،یاممکناستماهیچه‌‌ایراپارهکردهیااستخوانیرابشکند. هرکدامازاینآسیبدیدگی‌هامی‌‌توانندورمزیاد،تغییررنگوکاهشحرکتراهمراهبادردشدیدایجادکند.   چرخیدگیتنهاآسیب‌رسانقوزکپانیست. کارکشیدنبیشازحدازآن– مثلراهرفتن،ایستادنوبالارفتنزیادونیززیادخمکردنقوزک– می‌تواندبهالتهابتاندونهاییمنجرشودکهماهیچه‌هارابهاستخوان‌هایقوزکوساقوصلمیکند شمادرصورتیکهدارایمجپایضعیفشدهیاکشیدههستیدیادچارخستگیعضلانیودارایتورمقوزکپاهستیدیابرایکاهشدردبعداسیبخفیفمیتوانیدازاینقوزکبنداستفادهکنید.اینمحصولبا      طراحیقسمتبازدرناحیهانگشتانوپاشنهپا.اجازهطیفگستردهایازحرکاترامیدهد. .          ساختهشدهبانئوپرن،کهباعثحفظگرماوکاهشدردمفصلمچپامیشود.          سبکوقابلاستفادهدرکفش          مناسبجهتاستفادهپایراستوچپ        قوزکبندراباآبسردشستشودهیدوازفشردنوچنگزدناجتنابنمایید،ازشستنباماشینلباسشوییخوددارینمایید.
تومان 0
موجود در انبار فردا مارکت
7روز هفته 24ساعته
تضمین اصالت کالا
تحویل سریع

توضیحات

قوزکبندطبینئوپرنیساده

قوزکپابرآمدگیاستخوانکهدرانتهایساق پا ودرقسمتمچپاقراردارد. درواقعدوبخشقوزکداخلیوقوزکخارجیوجوددارد.

شایع‌ترینآسیب‌دیدگی‌هاناشیازچرخاندنقوزکبهطرفبیرونپااست. اینچرخیدگیمی‌‌تواندفشارزیادیبررباط‌هاینگهدارندهقوزکواردکردهوباعثپیچ‌‌خوردگیمچ‌پاشود،یاممکناستماهیچه‌‌ایراپارهکردهیااستخوانیرابشکند.

هرکدامازاینآسیبدیدگی‌هامی‌‌توانندورمزیاد،تغییررنگوکاهشحرکتراهمراهبادردشدیدایجادکند.

 

چرخیدگیتنهاآسیب‌رسانقوزکپانیست. کارکشیدنبیشازحدازآنمثلراهرفتن،ایستادنوبالارفتنزیادونیززیادخمکردنقوزکمی‌تواندبهالتهابتاندونهاییمنجرشودکهماهیچه‌هارابهاستخوان‌هایقوزکوساقوصلمیکند

شمادرصورتیکهدارایمجپایضعیفشدهیاکشیدههستیدیادچارخستگیعضلانیودارایتورمقوزکپاهستیدیابرایکاهشدردبعداسیبخفیفمیتوانیدازاینقوزکبنداستفادهکنید.اینمحصولبا

     طراحیقسمتبازدرناحیهانگشتانوپاشنهپا.اجازهطیفگستردهایازحرکاترامیدهد. .

         ساختهشدهبانئوپرن،کهباعثحفظگرماوکاهشدردمفصلمچپامیشود.

         سبکوقابلاستفادهدرکفش

         مناسبجهتاستفادهپایراستوچپ

       قوزکبندراباآبسردشستشودهیدوازفشردنوچنگزدناجتنابنمایید،ازشستنباماشینلباسشوییخوددارینمایید.

سوالی دارید؟ با ما صحبت کنید!
مکالمه را شروع کنید
سلام! برای چت در WhatsApp پرسنل پشتیبانی که میخواهید با او صحبت کنید را انتخاب کنید