قوزک بند نئوپرنی آتل دار پاکسمن

قوزک بند نئوپرنی آتل دار پاکسمن

قوزکبندنئوپرنیآتلدار قوزکپابرآمدگیاستخوانکهدرانتهای ساق پاودرقسمتمچپاقراردارد. درواقعدوبخشقوزکداخلیوقوزکخارجیوجوددارد. شایع‌ترینآسیب‌دیدگی‌هاناشیازچرخاندنقوزکبه‌طرفبیرونپااست. اینچرخیدگیمی‌‌تواندفشارزیادیبررباط‌هاینگهدارندهقوزکواردکردهوباعثپیچ‌‌خوردگیمچ‌پاشود،یاممکناستماهیچه‌‌ایراپارهکردهیااستخوانیرابشکند. هرکدامازاینآسیبدیدگی‌هامی‌‌توانندورمزیاد،تغییررنگوکاهشحرکتراهمراهبادردشدیدایجادکند. قوزکبندنئوپرنیآتلدارگ،بهکنترلورمقوزکپاکمکمیکند. علاوهبراین،حرارتبدنرابهمنظورافزایشگردشخونوکاهشدردحفظمینماید. قوزکبنداتلداردرصورت  بیثباتیمچپا            یاپیچخوردگیمکررمچپا           یاالتهابتاندونآشیل          وجهتحمایتبعدازعملجراحیمچپا میتواناستفادهکرد. قوزکبنداتلداردارایویژگیهاییجون          طراحیقسمتبازدرناحیهانگشتانوپاشنهپا،اجازهطیفگستردهایازحرکاترامیدهد.          فنرهایانعطافپذیردرطرفینکهباعثتقویتمچپامیشوند.           بندهایالاستیکیباطرحضربدریجهتایجادثباتبیشتربرایمچپا.          ساختهشدهبانئوپرن،کهباعثحفظگرماوکاهشدردمفصلمچپامیشود.          سبکوقابلاستفادهدرکفش          مناسبجهتاستفادهپایراستوچپ
تومان 0
موجود در انبار فردا مارکت
7روز هفته 24ساعته
تضمین اصالت کالا
تحویل سریع

توضیحات

قوزکبندنئوپرنیآتلدار

قوزکپابرآمدگیاستخوانکهدرانتهای ساق پاودرقسمتمچپاقراردارد. درواقعدوبخشقوزکداخلیوقوزکخارجیوجوددارد.

شایع‌ترینآسیب‌دیدگی‌هاناشیازچرخاندنقوزکبهطرفبیرونپااست. اینچرخیدگیمی‌‌تواندفشارزیادیبررباط‌هاینگهدارندهقوزکواردکردهوباعثپیچ‌‌خوردگیمچ‌پاشود،یاممکناستماهیچه‌‌ایراپارهکردهیااستخوانیرابشکند.

هرکدامازاینآسیبدیدگی‌هامی‌‌توانندورمزیاد،تغییررنگوکاهشحرکتراهمراهبادردشدیدایجادکند.

قوزکبندنئوپرنیآتلدارگ،بهکنترلورمقوزکپاکمکمیکند. علاوهبراین،حرارتبدنرابهمنظورافزایشگردشخونوکاهشدردحفظمینماید.

قوزکبنداتلداردرصورت  بیثباتیمچپا

           یاپیچخوردگیمکررمچپا

          یاالتهابتاندونآشیل

         وجهتحمایتبعدازعملجراحیمچپا

میتواناستفادهکرد.

قوزکبنداتلداردارایویژگیهاییجون

         طراحیقسمتبازدرناحیهانگشتانوپاشنهپا،اجازهطیفگستردهایازحرکاترامیدهد.

         فنرهایانعطافپذیردرطرفینکهباعثتقویتمچپامیشوند.

          بندهایالاستیکیباطرحضربدریجهتایجادثباتبیشتربرایمچپا.

         ساختهشدهبانئوپرن،کهباعثحفظگرماوکاهشدردمفصلمچپامیشود.

         سبکوقابلاستفادهدرکفش

         مناسبجهتاستفادهپایراستوچپ

سوالی دارید؟ با ما صحبت کنید!
مکالمه را شروع کنید
سلام! برای چت در WhatsApp پرسنل پشتیبانی که میخواهید با او صحبت کنید را انتخاب کنید