مچ‌بند آتل دار فانکشنال پاکسمن

مچ‌بند آتل دار فانکشنال پاکسمن

مچبندآتلدارفانکشنال… دردمچدستاغلبباپیچخوردگیویاشکستگیناشیازجراحاتناگهانیایجادمیشوداماهمچنینمیتواندناشیازمشکلاتطولانیمدت،مانندفشارتکرارشونده،ورممفاصلوسندرمتونلکارپالباشد. ازآنجاکهعواملزیادیمیتوانندمنجربهدردمچدستشوند،تشخیصعلتدقیقمیتوانددشوارباشد،اماتشخیصدقیقبرایدرمانمناسبضروریولازماست. فعالیتهاییکهروزانهبامچ‌دستانجاممیشودمتنوعوزیاداستبهدهمیندلیلاینمفصلبایدقدرتزیادیداشتهباشدتادچارآسیبنشود. چونبیشترآسیبهاییکهبهمچدستواردمیشودشاملرگبهرگشدنیاشکستگیاستخوانمچاست. بااستفادهازمچ‌بندفانکشنالازآسیبهاییکهبهمچ‌واردمیشودمیتوانجلوگیریکرد. ویژگیهایمچبندفانکشنال: *دارای۲ آتلیکیازجنساکسترودودیگریازجنسپلیآمید دارایاسترپبهمنظوربازوبستهشدنراحت قابلیتتنظیمبرایتمامیسایزها بدونایجادهیچگونهمحدودیتیبرایسایرانگشتان ساختهشدهازپارچهکریستالتکلا سبکوراحت قراردادنمچدستدروضعیتعملکردی قابلشستشوباآبسرد قراردادنانگشتشستدروضعیتآناتومیکی قابلاستفادهجهتآسیببافتنرم موجوددرسایزهایمختلف قابلاستفادهبرایهردودست نکاتیکهدرهنگاماسنفادهازمچبندفانکشنالبایدبدانید: استفادهازبهترینمواددرمچبندآتلداربلندفانکشنال امکاناستفادهطولانیازآنرابدونبروزعوارضوضایعاتپوستیفراهممیسازد آتلهاینرموسختاستفادهشدهدرمحصولازبهتریننوعپلاستیکمهندسیبهجایمیلههایفلزیطراحیگردیده  کهباعثسبکی،مقاومت،عدمتغییرحالتوعدمزنگزدگیشدهاند. مچبندآتلداربلندفانکشنالC.T.S درچهارسایزباقابلیتتنظیمبرایاستفادهخانمهاوآقایانتولیدوعرضهشدهاست. شستشوباآبسردانجامشودوازچنگزدنوفشردنآنهنگامآبکشیخوددارینمایید.
تومان 125000
موجود در انبار فردا مارکت
7روز هفته 24ساعته
تضمین اصالت کالا
تحویل سریع

توضیحات

مچبندآتلدارفانکشنال

دردمچدستاغلبباپیچخوردگیویاشکستگیناشیازجراحاتناگهانیایجادمیشوداماهمچنینمیتواندناشیازمشکلاتطولانیمدت،مانندفشارتکرارشونده،ورممفاصلوسندرمتونلکارپالباشد. ازآنجاکهعواملزیادیمیتوانندمنجربهدردمچدستشوند،تشخیصعلتدقیقمیتوانددشوارباشد،اماتشخیصدقیقبرایدرمانمناسبضروریولازماست.

فعالیتهاییکهروزانهبامچ‌دستانجاممیشودمتنوعوزیاداستبهدهمیندلیلاینمفصلبایدقدرتزیادیداشتهباشدتادچارآسیبنشود. چونبیشترآسیبهاییکهبهمچدستواردمیشودشاملرگبهرگشدنیاشکستگیاستخوانمچاست.

بااستفادهازمچ‌بندفانکشنالازآسیبهاییکهبهمچ‌واردمیشودمیتوانجلوگیریکرد.

ویژگیهایمچبندفانکشنال:

*دارای۲ آتلیکیازجنساکسترودودیگریازجنسپلیآمید

 • دارایاسترپبهمنظوربازوبستهشدنراحت
 • قابلیتتنظیمبرایتمامیسایزها
 • بدونایجادهیچگونهمحدودیتیبرایسایرانگشتان
 • ساختهشدهازپارچهکریستالتکلا
 • سبکوراحت
 • قراردادنمچدستدروضعیتعملکردی
 • قابلشستشوباآبسرد
 • قراردادنانگشتشستدروضعیتآناتومیکی
 • قابلاستفادهجهتآسیببافتنرم
 • موجوددرسایزهایمختلف
 • قابلاستفادهبرایهردودست
 • نکاتیکهدرهنگاماسنفادهازمچبندفانکشنالبایدبدانید:
 • استفادهازبهترینمواددرمچبندآتلداربلندفانکشنال
 • امکاناستفادهطولانیازآنرابدونبروزعوارضوضایعاتپوستیفراهممیسازد
 • آتلهاینرموسختاستفادهشدهدرمحصولازبهتریننوعپلاستیکمهندسیبهجایمیلههایفلزیطراحیگردیده  کهباعثسبکی،مقاومت،عدمتغییرحالتوعدمزنگزدگیشدهاند.
 • مچبندآتلداربلندفانکشنالC.T.S درچهارسایزباقابلیتتنظیمبرایاستفادهخانمهاوآقایانتولیدوعرضهشدهاست.
 • شستشوباآبسردانجامشودوازچنگزدنوفشردنآنهنگامآبکشیخوددارینمایید.
سوالی دارید؟ با ما صحبت کنید!
مکالمه را شروع کنید
سلام! برای چت در WhatsApp پرسنل پشتیبانی که میخواهید با او صحبت کنید را انتخاب کنید