مچ بندآتلداربلندفانکشنال پاکسمن

مچ بندآتلداربلندفانکشنال پاکسمن

مچبندآتلداربلندفانکشنال دردمچدستاغلبباپیچخوردگیویاشکستگیناشیازجراحاتناگهانیایجادمیشوداماهمچنینمیتواندناشیازمشکلاتطولانیمدت،مانندفشارتکرارشونده،ورممفاصلوسندرمتونلکارپالباشد.  فعالیتهاییکهروزانهبامچ‌دستانجاممیشودمتنوعوزیاداستبهدهمیندلیلاینمفصلبایدقدرتزیادیداشتهباشدتادچارآسیبنشود. چونبیشترآسیبهاییکهبهمچدستواردمیشودشاملرگبهرگشدنیاشکستگیاستخوانمچاست. بااستفادهازمچ‌بندفانکشنالازآسیبهاییکهبهمچ‌واردمیشودمیتوانجلوگیریکرد. شمابرایمحافظتازمچدستبهدلیلآسیبیاکشیدگییاالتهابتاندونیوآسیببافتنرموهمچنیندرصورتانجامجراحیمچیااستخوانهایدستمیتوانیدازمچبندبلندفانکشنالاستفادهکنید. مچبندبلندفانکشنالحرکتانگشتانوشسترامحدودنمیکندوآتلهایموجوددرکفوپشتدستقابلبرداشتنوبندهایجانبیموجوددرآنبرایسایزهایمختلفقابلتنظیماندوبهوسیلهقلابوحلقهبهراحتیبازوبستهمیشود. مچبندبایدطبقدستوروتوصیهپزشکتجویزشودوهنگامشستشوازآبسرداستفادهکنیدواز‌چنگزدنوفشردنجلوگیریکنید.
تومان 0
موجود در انبار فردا مارکت
7روز هفته 24ساعته
تضمین اصالت کالا
تحویل سریع

توضیحات

  1. مچبندآتلداربلندفانکشنال

دردمچدستاغلبباپیچخوردگیویاشکستگیناشیازجراحاتناگهانیایجادمیشوداماهمچنینمیتواندناشیازمشکلاتطولانیمدت،مانندفشارتکرارشونده،ورممفاصلوسندرمتونلکارپالباشد

فعالیتهاییکهروزانهبامچ‌دستانجاممیشودمتنوعوزیاداستبهدهمیندلیلاینمفصلبایدقدرتزیادیداشتهباشدتادچارآسیبنشود. چونبیشترآسیبهاییکهبهمچدستواردمیشودشاملرگبهرگشدنیاشکستگیاستخوانمچاست.

بااستفادهازمچ‌بندفانکشنالازآسیبهاییکهبهمچ‌واردمیشودمیتوانجلوگیریکرد.

شمابرایمحافظتازمچدستبهدلیلآسیبیاکشیدگییاالتهابتاندونیوآسیببافتنرموهمچنیندرصورتانجامجراحیمچیااستخوانهایدستمیتوانیدازمچبندبلندفانکشنالاستفادهکنید.

مچبندبلندفانکشنالحرکتانگشتانوشسترامحدودنمیکندوآتلهایموجوددرکفوپشتدستقابلبرداشتنوبندهایجانبیموجوددرآنبرایسایزهایمختلفقابلتنظیماندوبهوسیلهقلابوحلقهبهراحتیبازوبستهمیشود.

مچبندبایدطبقدستوروتوصیهپزشکتجویزشودوهنگامشستشوازآبسرداستفادهکنیدواز‌چنگزدنوفشردنجلوگیریکنید.

سوالی دارید؟ با ما صحبت کنید!
مکالمه را شروع کنید
سلام! برای چت در WhatsApp پرسنل پشتیبانی که میخواهید با او صحبت کنید را انتخاب کنید