مچ بند نئوپرنی با استرپ پاکسمن

مچ بند نئوپرنی با استرپ پاکسمن

مچبندنئوپرنیبااسترپ فعالیتهاییکهروزانهبامچ‌دستانجاممیشودمتنوعوزیاداستبهدهمیندلیلاینمفصلبایدقدرتزیادیداشتهباشدتادچارآسیبنشود. چونبیشترآسیبهاییکهبهمچدستواردمیشودشاملرگبهرگشدنیاشکستگیاستخوانمچاست. بااستفادهازمچ‌بندازآسیبهاییکهبهمچ‌واردمیشودمیتوانجلوگیریکرد.مچبندنئوپرنیبااسترپغیرازاینکهازمفصلمچکاملحمایتمیکنددارایبافتینرماستکهازفشارواذیتشدنمچوپوستجلوگیریمیکند. درصورتآسیببهمچمیتوانازاینمچبنداستفادهکردوتوسطسگکتعبیهشدهفشارلازمراتنظیمکرد. سگکپلاستیکیاستکهرویمچبندقراردارد  وباپارچهیچسبیمحکممیشود. درهنگامشستشویمچبندازآبسرداستفادهکنیدوازچنگزدنوفشردنهنگامآبکشیجلوگیریکنید. دلایلمختلفیبرایاستفادهازمجبندهاوجودداردازجمله: *باعثپشتیبانیمچدست  شده *ازفشارواردبرآسیبدیدگیهایمچخودداریمیکند *باعثبیحرکتیمچدستشدهکهدرجهتبهبودآنعملمیکند *برایبهبودآسیبدیدگیهاییمانندآسیبکشیدگیمکرر(RSI) *سندرمتونلکارپال *دردوناراحتیناشیازتاندونیتراکاهشمیدهد
تومان 77000
موجود در انبار فردا مارکت
7روز هفته 24ساعته
تضمین اصالت کالا
تحویل سریع

توضیحات

مچبندنئوپرنیبااسترپ

فعالیتهاییکهروزانهبامچ‌دستانجاممیشودمتنوعوزیاداستبهدهمیندلیلاینمفصلبایدقدرتزیادیداشتهباشدتادچارآسیبنشود. چونبیشترآسیبهاییکهبهمچدستواردمیشودشاملرگبهرگشدنیاشکستگیاستخوانمچاست.

بااستفادهازمچ‌بندازآسیبهاییکهبهمچ‌واردمیشودمیتوانجلوگیریکرد.مچبندنئوپرنیبااسترپغیرازاینکهازمفصلمچکاملحمایتمیکنددارایبافتینرماستکهازفشارواذیتشدنمچوپوستجلوگیریمیکند.

درصورتآسیببهمچمیتوانازاینمچبنداستفادهکردوتوسطسگکتعبیهشدهفشارلازمراتنظیمکرد.

سگکپلاستیکیاستکهرویمچبندقراردارد  وباپارچهیچسبیمحکممیشود.

درهنگامشستشویمچبندازآبسرداستفادهکنیدوازچنگزدنوفشردنهنگامآبکشیجلوگیریکنید.

دلایلمختلفیبرایاستفادهازمجبندهاوجودداردازجمله:

*باعثپشتیبانیمچدست  شده

*ازفشارواردبرآسیبدیدگیهایمچخودداریمیکند

*باعثبیحرکتیمچدستشدهکهدرجهتبهبودآنعملمیکند

*برایبهبودآسیبدیدگیهاییمانندآسیبکشیدگیمکرر(RSI)

*سندرمتونلکارپال

*دردوناراحتیناشیازتاندونیتراکاهشمیدهد

سوالی دارید؟ با ما صحبت کنید!
مکالمه را شروع کنید
سلام! برای چت در WhatsApp پرسنل پشتیبانی که میخواهید با او صحبت کنید را انتخاب کنید