پد کشکک زانو نئوپرنی پاکسمن

پد کشکک زانو نئوپرنی پاکسمن

پدطبیکشککزانو  نئوپرنی بزرگ‌ترینمفصلبدنانساناست کهرانانسانرابهساقپامتصلمیکند. ساختمانزانوتاحدیناپایداراست. بااینوجودبایدکلوزنبدنراهنگامایستادنتحملکندوهنگامراه‌رفتنیادویدنحتیوزنبیشتریبهآنتحمیلمیشود، بنابراینمشکلاتزانوازجملهبیماریهایشایعدراکثرسنیناست. طرحساختمانیزانوتاحدیناپایداراست. بااینوجودزانوبایدکلوزنبدنراهنگامایستادنتحملکند،وهنگامراه‌رفتنیادویدنحتیوزنبیشتریبهآنتحمیلمی‌شود؛بنابراینمشکلاتزانوازجملهبیماری‌هایبسیارشایعدرهمهسنیناست. پدطبیکشککزانو،درزیرکشککزانوورویتاندونزانوجهتایجادحمایتاززانووکاهشدردوکشیدگیقرارمیگیرد. بدینصورتسببکاهشنیروهایواردهبهبرجستگیاستخواندرشتنیازطریقتاندونمیشود. همچنینبهکاهشدرددرزماندویدنیاورزشکردننیزکمکمیکند. شمادرصورتداشتنالتهابتاندونزانویا درددرناحیهقدامیزیرزانودرورزشکارانمیتوانیدپدطبیاستفادهکنید. پدنئوپرنیفشارازمحلاتصالتاندونهابههمکاهشمیدهدوبوسیلهسگکواسترپقابلتنظیماست.
تومان 85000
موجود در انبار فردا مارکت
7روز هفته 24ساعته
تضمین اصالت کالا
تحویل سریع

توضیحات

پدطبیکشککزانو  نئوپرنی

بزرگ‌ترینمفصلبدنانساناست کهرانانسانرابهساقپامتصلمیکند.

ساختمانزانوتاحدیناپایداراست. بااینوجودبایدکلوزنبدنراهنگامایستادنتحملکندوهنگامراه‌رفتنیادویدنحتیوزنبیشتریبهآنتحمیلمیشود،

بنابراینمشکلاتزانوازجملهبیماریهایشایعدراکثرسنیناست.

طرحساختمانیزانوتاحدیناپایداراست. بااینوجودزانوبایدکلوزنبدنراهنگامایستادنتحملکند،وهنگامراه‌رفتنیادویدنحتیوزنبیشتریبهآنتحمیلمی‌شود؛بنابراینمشکلاتزانوازجملهبیماری‌هایبسیارشایعدرهمهسنیناست.

پدطبیکشککزانو،درزیرکشککزانوورویتاندونزانوجهتایجادحمایتاززانووکاهشدردوکشیدگیقرارمیگیرد. بدینصورتسببکاهشنیروهایواردهبهبرجستگیاستخواندرشتنیازطریقتاندونمیشود. همچنینبهکاهشدرددرزماندویدنیاورزشکردننیزکمکمیکند.

شمادرصورتداشتنالتهابتاندونزانویا

درددرناحیهقدامیزیرزانودرورزشکارانمیتوانیدپدطبیاستفادهکنید.

پدنئوپرنیفشارازمحلاتصالتاندونهابههمکاهشمیدهدوبوسیلهسگکواسترپقابلتنظیماست.

سوالی دارید؟ با ما صحبت کنید!
مکالمه را شروع کنید
سلام! برای چت در WhatsApp پرسنل پشتیبانی که میخواهید با او صحبت کنید را انتخاب کنید