کف بند طبی شست دار پاکسمن

کف بند طبی شست دار پاکسمن

کفبندطبیشستدار دردکفدستکهبهانگشتانتیرمیکشداگربهسهانگشتاولباشدیعنیشست،انگشتاشاره،انگشتوسطونصفانگشتحلقهممکناستبهعلتتحتفشارقرارگرفتنیکیازعصبهایدستبهنامعصبمدیندرزیرغلافیباشدکهدورمچدستقرارداردوبهآنسندرومتونلکارپمیگویندکهعللمختلفیداردمثل: مرضقند،کمکاریتیروئید،رسوبیکسریمواداضافیدرغلافبهنامآمیلوئید،کارزیاد وخیلیازمواقعهمعلتیبرایشپیدانمیشود. اگربرایشماچایریختنازقوریدشواراستیانمیتوانیدپیچرابپیچانیدیادستگیرهدررابازکنیدیادرانجاماینمواردگزگزدستزیاداستبهتراستازکفبندطبیشستداراستفادهکنید. کفبندشستداربهگونهایطراحیشدهاستکهبدونایجادآلرژیوحساسیتبرایاستفادهطولانیمدتبسیارمناسباست. هنگامداشتنبخیهوزخمدرناحیهمچو‌کفدستازکفبندشستدارمیتوانیدجهتمحافظتاستفادهکنید. کفبندشستداردرعینراحتیوسبکبودنضدحساسیتوآلرژیاست. هنگامشستشوازآبسرداستفادهکنیدو‌ازچنگزدنوفشردنجلوگیری‌کنید.
تومان 0
موجود در انبار فردا مارکت
7روز هفته 24ساعته
تضمین اصالت کالا
تحویل سریع

توضیحات

کفبندطبیشستدار

دردکفدستکهبهانگشتانتیرمیکشداگربهسهانگشتاولباشدیعنیشست،انگشتاشاره،انگشتوسطونصفانگشتحلقهممکناستبهعلتتحتفشارقرارگرفتنیکیازعصبهایدستبهنامعصبمدیندرزیرغلافیباشدکهدورمچدستقرارداردوبهآنسندرومتونلکارپمیگویندکهعللمختلفیداردمثل:

مرضقند،کمکاریتیروئید،رسوبیکسریمواداضافیدرغلافبهنامآمیلوئید،کارزیاد

وخیلیازمواقعهمعلتیبرایشپیدانمیشود.

اگربرایشماچایریختنازقوریدشواراستیانمیتوانیدپیچرابپیچانیدیادستگیرهدررابازکنیدیادرانجاماینمواردگزگزدستزیاداستبهتراستازکفبندطبیشستداراستفادهکنید. کفبندشستداربهگونهایطراحیشدهاستکهبدونایجادآلرژیوحساسیتبرایاستفادهطولانیمدتبسیارمناسباست.

هنگامداشتنبخیهوزخمدرناحیهمچو‌کفدستازکفبندشستدارمیتوانیدجهتمحافظتاستفادهکنید.

کفبندشستداردرعینراحتیوسبکبودنضدحساسیتوآلرژیاست.

هنگامشستشوازآبسرداستفادهکنیدو‌ازچنگزدنوفشردنجلوگیری‌کنید.

سوالی دارید؟ با ما صحبت کنید!
مکالمه را شروع کنید
سلام! برای چت در WhatsApp پرسنل پشتیبانی که میخواهید با او صحبت کنید را انتخاب کنید