کف طبی با رویه جیر پاکسمن

کف طبی با رویه جیر پاکسمن

کفطبیبارویهجیر کفپابهقسمتتحتانیپاگفتهمی‌شود. .مفاصلبیناستخوان‌هایمچپاوکفپابینسهاستخوانمیخیواستخوانتاسیباسرپنجاستخوانکفپامی‌باشندوازنوعمسطحاستوحرکتخطیبسیارجزییدارد. بیناستخوان‌هایکفپا(۵استخوان), مفصلازنوعمسطحاستوحرکتخطیدارد. مفاصلبیناستخوان‌هایکفپاوبنداولانگشتانازنوعلقمهایهستندوحولدومحورحرکتدارند. حرکتفلکشن،اکستنشنوهایپراکستنشنراحولمحورفرونتالوحرکتابداکشنواداکشنراحولمحورساجیتالانجاممی‌دهندکهدردویدن‌هاوپرش‌هابسیاراهمیتدارد. برایمقابلهبااینمشکلاتکفیطبیبارویهجیرپاکسمنانتخابمناسبیخواهدبودچراکهدارایطراحیآناتومیکمتناسبباکفپابودهوبرایاستفادهیروزانهدرداخلکفشمناسباست. البتهبایدبدانیدکهبرایتاثیرگذاریبهتربایدکفیطبیخودراهر۶ماهیکبارتعویضنمایید. اینتعویضبهخصوصدرافرادیکهازصافیکفپارنجمیبرندتوصیهمیشود. ازویژگیهایاینکفبندمیتوانبه رویهنرمکفیطبیسببایجادراحتیوانتقالرطوبتمیگردد. حمایتازقوسطولیداخلیپا پدنرممتاتارسدرقدامپاجهتکاهشفشار استفادهراحتوآساندرکفش برایاستفادهاز کفیطبیبارویهجیر توصیهمیشودکفیطبیخودراهر۶ماهیکباربهخصوصدرمواردصافیپا،تعویضنمایید.
تومان 0
موجود در انبار فردا مارکت
7روز هفته 24ساعته
تضمین اصالت کالا
تحویل سریع

توضیحات

کفطبیبارویهجیر

کفپابهقسمتتحتانیپاگفتهمی‌شود. .مفاصلبیناستخوان‌هایمچپاوکفپابینسهاستخوانمیخیواستخوانتاسیباسرپنجاستخوانکفپامی‌باشندوازنوعمسطحاستوحرکتخطیبسیارجزییدارد. بیناستخوان‌هایکفپا(۵استخوان), مفصلازنوعمسطحاستوحرکتخطیدارد. مفاصلبیناستخوان‌هایکفپاوبنداولانگشتانازنوعلقمهایهستندوحولدومحورحرکتدارند. حرکتفلکشن،اکستنشنوهایپراکستنشنراحولمحورفرونتالوحرکتابداکشنواداکشنراحولمحورساجیتالانجاممی‌دهندکهدردویدن‌هاوپرش‌هابسیاراهمیتدارد.

برایمقابلهبااینمشکلاتکفیطبیبارویهجیرپاکسمنانتخابمناسبیخواهدبودچراکهدارایطراحیآناتومیکمتناسبباکفپابودهوبرایاستفادهیروزانهدرداخلکفشمناسباست. البتهبایدبدانیدکهبرایتاثیرگذاریبهتربایدکفیطبیخودراهر۶ماهیکبارتعویضنمایید. اینتعویضبهخصوصدرافرادیکهازصافیکفپارنجمیبرندتوصیهمیشود.

ازویژگیهایاینکفبندمیتوانبه

  • رویهنرمکفیطبیسببایجادراحتیوانتقالرطوبتمیگردد.
  • حمایتازقوسطولیداخلیپا
  • پدنرممتاتارسدرقدامپاجهتکاهشفشار
  • استفادهراحتوآساندرکفش

برایاستفادهاز کفیطبیبارویهجیر توصیهمیشودکفیطبیخودراهر۶ماهیکباربهخصوصدرمواردصافیپا،تعویضنمایید.

سوالی دارید؟ با ما صحبت کنید!
مکالمه را شروع کنید
سلام! برای چت در WhatsApp پرسنل پشتیبانی که میخواهید با او صحبت کنید را انتخاب کنید