کف طبی پنجه دار سیلیکونی پاکسمن

کف طبی پنجه دار سیلیکونی پاکسمن

کفطبیپنجهدارسیلیکونی کفپابهقسمتتحتانیپاگفتهمی‌شود. پاهاساختارپیچیدهایاز۲۶استخوانو۳۳مفصللایهلایهبایکشبکهدرهمپیچیدهاز۱۲۶عضله،لیگامان‌هاواعصاباست.مفاصلبیناستخوان‌هایمچپاوکفپابینسهاستخوانمیخیواستخوانتاسیباسرپنجاستخوانکفپامی‌باشندوازنوعمسطحاستوحرکتخطیبسیارجزییدارد. بیناستخوان‌هایکفپا(۵استخوان), مفصلازنوعمسطحاستوحرکتخطیدارد. مفاصلبیناستخوان‌هایکفپاوبنداولانگشتانازنوعلقمهایهستندوحولدومحورحرکتدارند. حرکتفلکشن،اکستنشنوهایپراکستنشنراحولمحورفرونتالوحرکتابداکشنواداکشنراحولمحورساجیتالانجاممی‌دهندکهدردویدن‌هاوپرش‌هابسیاراهمیتدارد. کفیطبیپنجهدارسیلیکونیباکنترلفشاردرناحیهپاشنهوکفپاموجبکاهشدردناشیازالتهابغلافچربیکفپامی‌شود. همچنینبرایکاهشفشاربهستونفقراتکمریوعارضهخارپاشنهنیزاستفادهمیشود. اینپدمناسباستفادهدرکفکفشاستوبااستفادهازاینپدمی‌توانیدبهراحتیبهپیاده‌رویطولانیبپردازید. اینکفیطبیدارایپدزیراستخوانمتاتارسالاستودرساختآنازسیلیکونومواداولیهضدحساسیتاستفادهشدهتادرمدتزمانطولانیقرارگیریپادرکفشمشکلیبهوجودنیاید.
تومان 459000
موجود در انبار فردا مارکت
7روز هفته 24ساعته
تضمین اصالت کالا
تحویل سریع

توضیحات

کفطبیپنجهدارسیلیکونی

کفپابهقسمتتحتانیپاگفتهمی‌شود. پاهاساختارپیچیدهایاز۲۶استخوانو۳۳مفصللایهلایهبایکشبکهدرهمپیچیدهاز۱۲۶عضله،لیگامان‌هاواعصاباست.مفاصلبیناستخوان‌هایمچپاوکفپابینسهاستخوانمیخیواستخوانتاسیباسرپنجاستخوانکفپامی‌باشندوازنوعمسطحاستوحرکتخطیبسیارجزییدارد. بیناستخوان‌هایکفپا(۵استخوان), مفصلازنوعمسطحاستوحرکتخطیدارد. مفاصلبیناستخوان‌هایکفپاوبنداولانگشتانازنوعلقمهایهستندوحولدومحورحرکتدارند. حرکتفلکشن،اکستنشنوهایپراکستنشنراحولمحورفرونتالوحرکتابداکشنواداکشنراحولمحورساجیتالانجاممی‌دهندکهدردویدن‌هاوپرش‌هابسیاراهمیتدارد.

کفیطبیپنجهدارسیلیکونیباکنترلفشاردرناحیهپاشنهوکفپاموجبکاهشدردناشیازالتهابغلافچربیکفپامی‌شود. همچنینبرایکاهشفشاربهستونفقراتکمریوعارضهخارپاشنهنیزاستفادهمیشود. اینپدمناسباستفادهدرکفکفشاستوبااستفادهازاینپدمی‌توانیدبهراحتیبهپیاده‌رویطولانیبپردازید. اینکفیطبیدارایپدزیراستخوانمتاتارسالاستودرساختآنازسیلیکونومواداولیهضدحساسیتاستفادهشدهتادرمدتزمانطولانیقرارگیریپادرکفشمشکلیبهوجودنیاید.

سوالی دارید؟ با ما صحبت کنید!
مکالمه را شروع کنید
سلام! برای چت در WhatsApp پرسنل پشتیبانی که میخواهید با او صحبت کنید را انتخاب کنید