کمربند طبی سخت(با آتل پلی امید)پاکسمن

کمربند طبی سخت(با آتل پلی امید)پاکسمن

کمربندطبیسخت(باآتلپلیامید) شاملآندستهازبیماریهاییهستندکهدراثروبابواسطهیکعاملمکانیکیمانندضربه, حرکاتفیزیکینامناسب،کمبودنقدرتعضلاتویافشاربیشازحدبهناحیهستونفقراتکمریدراثربدقرارگرفتنوضعبدندرحالتنشستهوایستادهایجادمیگردند.  افرادیکهباکامپیوترکارمیکنندبهطورمداومدریکوضعیتایستاقراردارندبهطوریکهسرخمشده،دستهابررویصفحهکلیدقرارگرفتهوتنهاانگشتانحرکتمیکنند. اینحالتبافشاربرنواحیشانهایوانقباضممتدعضلاتگردنوکتفهمراهاستواغلباینافرادازدرددرناحیهشانههایخودشکایتدارند. , فشارمکانیکیواردبرستونفقراتبیشترشدهوسببآسیببیشتریمیگردد. شمادرصورتداشتندرهایحادومزمنیالغزشمههارویهمیابرایایجادثباتکمرقبلو‌بعدجراحیازکمربندطبیسختمیتوانیداستفادهکنید. کمربندطبیسختباایجادبیحرکتیدردکمرباعثانتقالوزنبهلگن  ومحدودیحرکاتاضافیمیشود. کمربندطبیسختدارایچهارآتلسختبرایثابتبودندستونفقراتوثابتبودنمهرههاباپوستنیزسازگاریداردهمچنینبندهایالاستیکی‌نیز  برایحمایت  بیشتروقابلتنظیمبرایسایزهایمختلفاند. درهنگامشستشوازآبسرداستفادهکردهوازچنگزدنخودداریکنید.
تومان 362000
موجود در انبار فردا مارکت
7روز هفته 24ساعته
تضمین اصالت کالا
تحویل سریع

توضیحات

کمربندطبیسخت(باآتلپلیامید)

شاملآندستهازبیماریهاییهستندکهدراثروبابواسطهیکعاملمکانیکیمانندضربه, حرکاتفیزیکینامناسب،کمبودنقدرتعضلاتویافشاربیشازحدبهناحیهستونفقراتکمریدراثربدقرارگرفتنوضعبدندرحالتنشستهوایستادهایجادمیگردند

افرادیکهباکامپیوترکارمیکنندبهطورمداومدریکوضعیتایستاقراردارندبهطوریکهسرخمشده،دستهابررویصفحهکلیدقرارگرفتهوتنهاانگشتانحرکتمیکنند. اینحالتبافشاربرنواحیشانهایوانقباضممتدعضلاتگردنوکتفهمراهاستواغلباینافرادازدرددرناحیهشانههایخودشکایتدارند. , فشارمکانیکیواردبرستونفقراتبیشترشدهوسببآسیببیشتریمیگردد.

شمادرصورتداشتندرهایحادومزمنیالغزشمههارویهمیابرایایجادثباتکمرقبلو‌بعدجراحیازکمربندطبیسختمیتوانیداستفادهکنید.

کمربندطبیسختباایجادبیحرکتیدردکمرباعثانتقالوزنبهلگن  ومحدودیحرکاتاضافیمیشود.

کمربندطبیسختدارایچهارآتلسختبرایثابتبودندستونفقراتوثابتبودنمهرههاباپوستنیزسازگاریداردهمچنینبندهایالاستیکی‌نیز  برایحمایت  بیشتروقابلتنظیمبرایسایزهایمختلفاند.

درهنگامشستشوازآبسرداستفادهکردهوازچنگزدنخودداریکنید.

سوالی دارید؟ با ما صحبت کنید!
مکالمه را شروع کنید
سلام! برای چت در WhatsApp پرسنل پشتیبانی که میخواهید با او صحبت کنید را انتخاب کنید