کمربند طبی سخت با کش پهن پاکسمن

کمربند طبی سخت با کش پهن پاکسمن

کمربندطبیسختباکشپهن هنگامیکهدردیرادرستونفقراتخوداحساسکنیمسعیمیکنیم،ایندردرادرماننماییم. بهتراستبررویستونفقراتتمرکزکنیمتاببینیمدرکدامنقطهازستونفقراتخوداحساسدردمیکنیدوایندردباکدامناحیهازاندامهایتانمرتبطاست. : امابهایننکتهمهمتوجهکنیدکهمدتبستنکمرهنگامدردنبایدبیشترازچندروزباشد. چوناگربهمدتطولانیفردکمرراباکمربندهایطبیببنددعضلاتکمرضعیفمی‌شودوچوناینعضلاتکمرهستندکهستونفقراتراحفظمی‌کنند،ضعفآنهاسببمی‌شودفردبهدفعاتبیشتریدچارکمردردشود. موارداستفاده: *درهنگامداشتندردهایحاد *هنگاممشاهدهعلایم‌فتقدیسککمر *ایجادثباتقبلوبعدجراحی *درصورتجابهجاییمهرهها *دراثرآسیبجزئیمهرههامانندشکستگی کمربندبندهایالاستیکیقابلتهویهداردکهباعثحمایتبیشترمیشودهمچنینباداشتنچهارآتلپلاستیکیباعثمحدودیتحرکتکمرمیشود. کمربندطبیسختقابلتنظیمبرایسایزهایمختلفاست. درصورتتجویزپزشکازکمربنداستفادهکنیدو‌درصورتمشاهدهبهبودینیز  باتوجهبهدستوراتپزشک‌عملکنید شستشونیزباآبسردانجامشودازچنگزدنوفشردنخوداریکنید
تومان 362000
موجود در انبار فردا مارکت
7روز هفته 24ساعته
تضمین اصالت کالا
تحویل سریع

توضیحات

  • کمربندطبیسختباکشپهن

هنگامیکهدردیرادرستونفقراتخوداحساسکنیمسعیمیکنیم،ایندردرادرماننماییم. بهتراستبررویستونفقراتتمرکزکنیمتاببینیمدرکدامنقطهازستونفقراتخوداحساسدردمیکنیدوایندردباکدامناحیهازاندامهایتانمرتبطاست.

: امابهایننکتهمهمتوجهکنیدکهمدتبستنکمرهنگامدردنبایدبیشترازچندروزباشد. چوناگربهمدتطولانیفردکمرراباکمربندهایطبیببنددعضلاتکمرضعیفمی‌شودوچوناینعضلاتکمرهستندکهستونفقراتراحفظمی‌کنند،ضعفآنهاسببمی‌شودفردبهدفعاتبیشتریدچارکمردردشود.

موارداستفاده:

*درهنگامداشتندردهایحاد

*هنگاممشاهدهعلایم‌فتقدیسککمر

*ایجادثباتقبلوبعدجراحی

*درصورتجابهجاییمهرهها

*دراثرآسیبجزئیمهرههامانندشکستگی

کمربندبندهایالاستیکیقابلتهویهداردکهباعثحمایتبیشترمیشودهمچنینباداشتنچهارآتلپلاستیکیباعثمحدودیتحرکتکمرمیشود.

کمربندطبیسختقابلتنظیمبرایسایزهایمختلفاست.

درصورتتجویزپزشکازکمربنداستفادهکنیدو‌درصورتمشاهدهبهبودینیز  باتوجهبهدستوراتپزشک‌عملکنید

شستشونیزباآبسردانجامشودازچنگزدنوفشردنخوداریکنید

سوالی دارید؟ با ما صحبت کنید!
مکالمه را شروع کنید
سلام! برای چت در WhatsApp پرسنل پشتیبانی که میخواهید با او صحبت کنید را انتخاب کنید