کمربند طبی سخت منفذدار پاکسمن

کمربند طبی سخت منفذدار پاکسمن

کمربندطبیسختمنفذدار ستونفقراتازتعدادزیادیاستخوان‌بهناممهرهتشکیلشدهاست. هراستخوان(مهره) تقریباشبیهبهیکسیلندرمسطحاستوبینهردومهرهیکدیسکقرارگرفتهاست. دیسک‌هاازموادلاستیکمانندمحکمیساختهشده‌اندکهباعثمی‌شوندستونفقراتبسیارانعطافپذیرباشد. همهدیسک‌هاشبیههمهستند– وازیکبخشبیرونیفیبریمحکمویکبخش نرمژلهماننددرمرکزبهنامهستهمرکزیتشکیلشده‌اند. نخاعشاملعصب‌هاییاستکهازمغزخارجمی‌شوند. نخاعتوسطستونفقراتمحافظتمی‌شود. اعصابنخاعیازبینمهره‌هاخارجمی‌شوندتاپیام‌هایعصبیرابینمغزوبخش‌هایمختلفبدنردوبدلکنند. کمربندطبیسختمنفهذدارمیتواندباعثبیحرکتیستونفقراتتاحدمتوسطشود. شمادرهنگامداشتنعلائمخفیفکمردردیانشانههایفتقدیسک‌کمریابرایثابتنگهداشتنکمرقبلوبعدجراحیمیتوانیدازکمربمدطبیسختمنفذداراستفادهکنید. کمربنددارایاسترپهایکشیوسبکیاستکهباتهویهمناسبباعثحمایتبیشترشکممیشوند. استرپهایکشیهمکهازپشتعبورمی‌کنندراحتیوفشردههایبیشتریرافراهم‌میکندهمچنینچهاراتلپلاستیکیسختهمستونفقراتراثابتنگهداشتهوخموصافشدنراکاهشمیدهد. پزشکمعالجمدتزماناستفادهازکمربندراتعییمکردهو‌درصورتمشاهده‌بهبودیطبقتوصیه‌پزشکخودعملکنید درصثرتشستشوازآبسرداستفادهکنیدو‌از‌چنگزدن‌ولباسشوییجلوگیریکنید.چ
تومان 0
موجود در انبار فردا مارکت
7روز هفته 24ساعته
تضمین اصالت کالا
تحویل سریع

توضیحات

کمربندطبیسختمنفذدار

ستونفقراتازتعدادزیادیاستخوان‌بهناممهرهتشکیلشدهاست. هراستخوان(مهره) تقریباشبیهبهیکسیلندرمسطحاستوبینهردومهرهیکدیسکقرارگرفتهاست. دیسک‌هاازموادلاستیکمانندمحکمیساختهشده‌اندکهباعثمی‌شوندستونفقراتبسیارانعطافپذیرباشد. همهدیسک‌هاشبیههمهستندوازیکبخشبیرونیفیبریمحکمویکبخش نرمژلهماننددرمرکزبهنامهستهمرکزیتشکیلشده‌اند.

نخاعشاملعصب‌هاییاستکهازمغزخارجمی‌شوند. نخاعتوسطستونفقراتمحافظتمی‌شود. اعصابنخاعیازبینمهره‌هاخارجمی‌شوندتاپیام‌هایعصبیرابینمغزوبخش‌هایمختلفبدنردوبدلکنند.

کمربندطبیسختمنفهذدارمیتواندباعثبیحرکتیستونفقراتتاحدمتوسطشود.

شمادرهنگامداشتنعلائمخفیفکمردردیانشانههایفتقدیسک‌کمریابرایثابتنگهداشتنکمرقبلوبعدجراحیمیتوانیدازکمربمدطبیسختمنفذداراستفادهکنید.

کمربنددارایاسترپهایکشیوسبکیاستکهباتهویهمناسبباعثحمایتبیشترشکممیشوند.

استرپهایکشیهمکهازپشتعبورمی‌کنندراحتیوفشردههایبیشتریرافراهم‌میکندهمچنینچهاراتلپلاستیکیسختهمستونفقراتراثابتنگهداشتهوخموصافشدنراکاهشمیدهد.

پزشکمعالجمدتزماناستفادهازکمربندراتعییمکردهو‌درصورتمشاهده‌بهبودیطبقتوصیه‌پزشکخودعملکنید

درصثرتشستشوازآبسرداستفادهکنیدو‌از‌چنگزدن‌ولباسشوییجلوگیریکنید

سوالی دارید؟ با ما صحبت کنید!
مکالمه را شروع کنید
سلام! برای چت در WhatsApp پرسنل پشتیبانی که میخواهید با او صحبت کنید را انتخاب کنید