کمربند طبی نرم(پل پلی پروپلین)پاکسمن

کمربند طبی نرم(پل پلی پروپلین)پاکسمن

عهکمربندطبینرم(پلپلیپوپلین) استخوانهاومفاصل،رویهماسکلتبدنراتشکیلدادهوباکمکعضلات،باعثایجادحرکتمی‌شوند. استخوانهانوعیبافتهمبندمتراکممی‌باشندکهسلولهاورشته‌هایآندرمادهزمینه‌ایکلسیفیهشده‌ایبه‌نامماتریکسمحصورشده‌اند. استخوانازموادآلیوموادمعدنیتشکیلشدهاست. موادآلیتقریبا۳/۱ وزناستخوانراتشکیلدادهوشبکه‌ایباخاصیتارتجاعیدردروناستخوانتشکیلمی‌دهند. ۳/۲ باقیمانده،ازموادمعدنیازقبیلکلسیموفسفرتشکیلیافتهوسختیاستخوانراباعثمی‌شوند. استخوانهادربدنوظایفمتعددیرابرعهدهدارند. ستونفقراتتکیهگاهمحکمبدناستوبارسنگینسر،دستهاوتنهراکهتقریبا۳/۲ وزنتمامبدناستتحملمی‌کند. نخاعوریشه‌هاییکهازآنجدامی‌شوندطوریدرداخلمهره‌هاقرارگرفته‌اندکههنگامحرکاتطبیعیستونفقراتهیچگونهآسیبینمی‌بینند. بهناحیهپشتیستونفقرات۱۲دندهمتصلمی‌گرددکهماننددوچنگکازراستوچپتادورقلبوریههاوقسمتیازاعضایدرونشکمرافراگرفتهوآنهاراحفاظتمی‌کند. شمادراثرداشتنکمردردهایمزمنیاعلائمیخفیفماننددیسککمرویالغزشمهرههارویهمازکمربندطبینرممیتوانیداستفادهکنید. کمربندطبینرمدارایبندهایالاستیکیجهتحمایتودارایچهاراتلاستکهباعثکاهشحرکت  میشود. کمربندطبینرمقابلشستشوباآبسرداستفقطهنگامشستشوازچنگزدنوفشردنخودداریکنیدوهمچنینهنگاماستفادهازکمربندیکتیشرتزیرآنبپوشیدتانیازبهشستنمکررکمربندنباشد. دستوراتپزشکخودراکاملانجامدادهودرصورتمشاهدهبهبودیبهدستوراتمتخصصخودتوجهکنید.
تومان 0
موجود در انبار فردا مارکت
7روز هفته 24ساعته
تضمین اصالت کالا
تحویل سریع

توضیحات

عهکمربندطبینرم(پلپلیپوپلین)

استخوانهاومفاصل،رویهماسکلتبدنراتشکیلدادهوباکمکعضلات،باعثایجادحرکتمی‌شوند. استخوانهانوعیبافتهمبندمتراکممی‌باشندکهسلولهاورشته‌هایآندرمادهزمینه‌ایکلسیفیهشده‌ایبه‌نامماتریکسمحصورشده‌اند. استخوانازموادآلیوموادمعدنیتشکیلشدهاست. موادآلیتقریبا۳/۱ وزناستخوانراتشکیلدادهوشبکه‌ایباخاصیتارتجاعیدردروناستخوانتشکیلمی‌دهند. ۳/۲ باقیمانده،ازموادمعدنیازقبیلکلسیموفسفرتشکیلیافتهوسختیاستخوانراباعثمی‌شوند. استخوانهادربدنوظایفمتعددیرابرعهدهدارند.

ستونفقراتتکیهگاهمحکمبدناستوبارسنگینسر،دستهاوتنهراکهتقریبا۳/۲ وزنتمامبدناستتحملمی‌کند. نخاعوریشه‌هاییکهازآنجدامی‌شوندطوریدرداخلمهره‌هاقرارگرفته‌اندکههنگامحرکاتطبیعیستونفقراتهیچگونهآسیبینمی‌بینند. بهناحیهپشتیستونفقرات۱۲دندهمتصلمی‌گرددکهماننددوچنگکازراستوچپتادورقلبوریههاوقسمتیازاعضایدرونشکمرافراگرفتهوآنهاراحفاظتمی‌کند.

شمادراثرداشتنکمردردهایمزمنیاعلائمیخفیفماننددیسککمرویالغزشمهرههارویهمازکمربندطبینرممیتوانیداستفادهکنید.

کمربندطبینرمدارایبندهایالاستیکیجهتحمایتودارایچهاراتلاستکهباعثکاهشحرکت  میشود.

کمربندطبینرمقابلشستشوباآبسرداستفقطهنگامشستشوازچنگزدنوفشردنخودداریکنیدوهمچنینهنگاماستفادهازکمربندیکتیشرتزیرآنبپوشیدتانیازبهشستنمکررکمربندنباشد.

دستوراتپزشکخودراکاملانجامدادهودرصورتمشاهدهبهبودیبهدستوراتمتخصصخودتوجهکنید.

سوالی دارید؟ با ما صحبت کنید!
مکالمه را شروع کنید
سلام! برای چت در WhatsApp پرسنل پشتیبانی که میخواهید با او صحبت کنید را انتخاب کنید