کمربند طبی نرم ممتاز پاکسمن

کمربند طبی نرم ممتاز پاکسمن

کمربندطبینرمممتاز کمردردیکیازشایعترینعللمراجعهبیمارانبهمراکزدرمانیمیباشدبطوریکهبعدازسرماخوردگیوضربههایکوچک،کمردردشایعترینبیماریدرانساناست.کمردردنخستینعلتمراجعهبیمارانبهمتخصصینارتوپدیوجراحیمغزواعصابوبطورکلیکمردردسومینعلتمراجعهبیمارانبهپزشکمیباشد. کمردردبیشاز۹۰درصد  افرادرادرطولزندگیحداقلیکباردچارمیسازد. وبیشاز۵۰درصد  ازافرادبیشازیکمرتبهدچارآنکمردردمیشوند. عللبسیارمتفاوتیمیتوانندسببایجادکمردردشوند. تقریبا” در۸۵درصدازافرادیکهبرایکمردردمعاینهوبررسیمیشوندعلتخاصیپیدانمیشود.    موتردیکهباعثمیشوندتاازکمربندطبینرم‌ممتازاستفادهکنید: سلمهره‌هایکمر عفونتچرکیمهره‌هایکمر آرتریتروماتوئیدکمر استئوآرتریتمهره‌هایکمر کمردردهایخفیف اسپاسم کمربندطبینرمممتازجهتکنترلدردهایستونفقراتکمریبامنشاعضلانی(اسپاسموسفتیعضلاتکمری)،آرتروزهایخفیفوپشتیبانیمناسبجهتحفطقوسکمریدرافرادیکهمبتلابهافزایشقوسکمریهستندمناسببرایاستفادهمی‌باشد. اینکمربندطبیدارای۴آتلپلاستیکیسختبودهوازاینطریقبهثابتماندنستونفقراتوایجادبی‌حرکتیکمکمی‌کند. اینکمربندنرمدارایالیافپنبه‌ایبودهوقابلیتتهویههواجهتجلوگیریازتعرقرانیزدارد. همچنینوجودبندهایالاستیکینیزسببحمایتبیشترمی‌شوند. هنگاماستفادهازمحصولبایدتاجاییکهقابلتحملاستآنراسفتکردهوزیرآنیکلباسمناسبپوشیدهشود. کمربندطبینرمممتازپاکسمنقابلشستشوباآبسردبودهوازانداختنآندرماشینلباسشوییواتوکردنآنجداخوداریفرمایید.
تومان 332700
موجود در انبار فردا مارکت
7روز هفته 24ساعته
تضمین اصالت کالا
تحویل سریع

توضیحات

کمربندطبینرمممتاز

کمردردیکیازشایعترینعللمراجعهبیمارانبهمراکزدرمانیمیباشدبطوریکهبعدازسرماخوردگیوضربههایکوچک،کمردردشایعترینبیماریدرانساناست.کمردردنخستینعلتمراجعهبیمارانبهمتخصصینارتوپدیوجراحیمغزواعصابوبطورکلیکمردردسومینعلتمراجعهبیمارانبهپزشکمیباشد.

کمردردبیشاز۹۰درصد  افرادرادرطولزندگیحداقلیکباردچارمیسازد. وبیشاز۵۰درصد  ازافرادبیشازیکمرتبهدچارآنکمردردمیشوند.

عللبسیارمتفاوتیمیتوانندسببایجادکمردردشوند. تقریبادر۸۵درصدازافرادیکهبرایکمردردمعاینهوبررسیمیشوندعلتخاصیپیدانمیشود.

 

 موتردیکهباعثمیشوندتاازکمربندطبینرم‌ممتازاستفادهکنید:

  • سلمهره‌هایکمر
  • عفونتچرکیمهره‌هایکمر
  • آرتریتروماتوئیدکمر
  • استئوآرتریتمهره‌هایکمر
  • کمردردهایخفیف
  • اسپاسم

کمربندطبینرمممتازجهتکنترلدردهایستونفقراتکمریبامنشاعضلانی(اسپاسموسفتیعضلاتکمری)،آرتروزهایخفیفوپشتیبانیمناسبجهتحفطقوسکمریدرافرادیکهمبتلابهافزایشقوسکمریهستندمناسببرایاستفادهمی‌باشد. اینکمربندطبیدارای۴آتلپلاستیکیسختبودهوازاینطریقبهثابتماندنستونفقراتوایجادبی‌حرکتیکمکمی‌کند. اینکمربندنرمدارایالیافپنبه‌ایبودهوقابلیتتهویههواجهتجلوگیریازتعرقرانیزدارد. همچنینوجودبندهایالاستیکینیزسببحمایتبیشترمی‌شوند. هنگاماستفادهازمحصولبایدتاجاییکهقابلتحملاستآنراسفتکردهوزیرآنیکلباسمناسبپوشیدهشود. کمربندطبینرمممتازپاکسمنقابلشستشوباآبسردبودهوازانداختنآندرماشینلباسشوییواتوکردنآنجداخوداریفرمایید.

سوالی دارید؟ با ما صحبت کنید!
مکالمه را شروع کنید
سلام! برای چت در WhatsApp پرسنل پشتیبانی که میخواهید با او صحبت کنید را انتخاب کنید