کمربند طبی نرم منفذدار پاکسمن

کمربند طبی نرم منفذدار پاکسمن

کمربندطبینرممنفذدار ستونفقراتازتعدادزیادیاستخوان‌بهناممهرهتشکیلشدهاست. هراستخوان(مهره) تقریباشبیهبهیکسیلندرمسطحاستوبینهردومهرهیکدیسکقرارگرفتهاست. دیسک‌هاازموادلاستیکمانندمحکمیساختهشده‌اندکهباعثمی‌شوندستونفقراتبسیارانعطافپذیرباشد. همهدیسک‌هاشبیههمهستند– وازیکبخشبیرونیفیبریمحکمویکبخش نرمژلهماننددرمرکزبهنامهستهمرکزیتشکیلشده‌اند. نخاعشاملعصب‌هاییاستکهازمغزخارجمی‌شوند. نخاعتوسطستونفقراتمحافظتمی‌شود. اعصابنخاعیازبینمهره‌هاخارجمی‌شوندتاپیام‌هایعصبیرابینمغزوبخش‌هایمختلفبدنردوبدلکنند. درصورتآسیببهکمریالغزشمهرههاوایجادبیحرکتیدرمهرههادرصورتوجوددردهایخفیفدرکمرازکمربندطبینرم‌منفذداراستفادهمیشود. وجوداسترپهایموجوددرکمربند  درکنارتهویهمناسبباعثحمایتازشکم‌میشوندهمچنیناسترپهایسهگانهکهازپشتعبورمی‌کنندراحتیوفشردهسازیرافراهم‌کنند. طبقدستوراتپزشکخودعملحتیدرصورتمشاهدهبهبودینیزباپزشکخودصحبتکنید. باآبسردشستشودهیدوازچنگزدنولباسشوییخودداریکنید.
تومان 0
موجود در انبار فردا مارکت
7روز هفته 24ساعته
تضمین اصالت کالا
تحویل سریع

توضیحات

کمربندطبینرممنفذدار

ستونفقراتازتعدادزیادیاستخوان‌بهناممهرهتشکیلشدهاست. هراستخوان(مهره) تقریباشبیهبهیکسیلندرمسطحاستوبینهردومهرهیکدیسکقرارگرفتهاست. دیسک‌هاازموادلاستیکمانندمحکمیساختهشده‌اندکهباعثمی‌شوندستونفقراتبسیارانعطافپذیرباشد. همهدیسک‌هاشبیههمهستندوازیکبخشبیرونیفیبریمحکمویکبخش نرمژلهماننددرمرکزبهنامهستهمرکزیتشکیلشده‌اند.

نخاعشاملعصب‌هاییاستکهازمغزخارجمی‌شوند. نخاعتوسطستونفقراتمحافظتمی‌شود. اعصابنخاعیازبینمهره‌هاخارجمی‌شوندتاپیام‌هایعصبیرابینمغزوبخش‌هایمختلفبدنردوبدلکنند.

درصورتآسیببهکمریالغزشمهرههاوایجادبیحرکتیدرمهرههادرصورتوجوددردهایخفیفدرکمرازکمربندطبینرم‌منفذداراستفادهمیشود.

وجوداسترپهایموجوددرکمربند  درکنارتهویهمناسبباعثحمایتازشکم‌میشوندهمچنیناسترپهایسهگانهکهازپشتعبورمی‌کنندراحتیوفشردهسازیرافراهم‌کنند.

طبقدستوراتپزشکخودعملحتیدرصورتمشاهدهبهبودینیزباپزشکخودصحبتکنید.

باآبسردشستشودهیدوازچنگزدنولباسشوییخودداریکنید.

سوالی دارید؟ با ما صحبت کنید!
مکالمه را شروع کنید
سلام! برای چت در WhatsApp پرسنل پشتیبانی که میخواهید با او صحبت کنید را انتخاب کنید