کمربند طبی پددار منفذدار پاکسمن

کمربند طبی پددار منفذدار پاکسمن

کمربندطبیپددارمنفذدار ستونفقراتتکیهگاهمحکمبدناستوبارسنگینسر،دستهاوتنهراکهتقریبا۳/۲ وزنتمامبدناستتحملمی‌کند. نخاعوریشه‌هاییکهازآنجدامی‌شوندطوریدرداخلمهره‌هاقرارگرفته‌اندکههنگامحرکاتطبیعیستونفقراتهیچگونهآسیبینمی‌بینند.  استفادهازکمربندطبیبرایافرادیکهازدردناحیهپایینیکمررنجمی‌برند،می‌تواندیککمکبسیاربسیارمؤثرباشد. بااستفادهازکمربندطبی،دردناحیهپایینکمر،بدوناستفادهازدارو،فوراًوبه‌شکلناگهانیوشگفت‌آوریتسکینمی‌یابد. ازسویدیگربسیاریازمتخصصیندردهایکمر،براینعقیده‌اندکهاستفادهازکمربندطبی  بهشکلنامناسبحتیمی‌تواندمشکلرابدترنیزکند. کمربندطبیپددارمنفذدارباعثبیحرکتیخفیفستونفقراتکمریشدههمچنیندرصورتمشاهدهعلائممتوسطدیسککمرییالغزشمهرههارویهم‌مورداستفادهقرارمیگیرد. استرپهایکشیباحمایتازشکمباعثتهویهمناسبمیشود. استرپهایکشیسهگانهباعبورازپشتراحتیوفشردهسازیرافراهممیکنند. چهاراتلپلاستیکیسختباعثثابتبودنستونفقراتشدهازتحرکزیادجلوگیریمیکند. پداضافیموجوددرانبرایراحتیبیشتردرناحیهستونفقراتاست. پزشکمعالجشمامدتزمانبستن‌کمربندراتعیینمیکندودرصورتمشاهدهبهبودیباپزشک‌خودصحبتکنید. درصورتشستشوازآبسرداستفادهکنیدوازچنگزدنوفشردنولباسشوییخودداریکنید.
تومان 0
موجود در انبار فردا مارکت
7روز هفته 24ساعته
تضمین اصالت کالا
تحویل سریع

توضیحات

کمربندطبیپددارمنفذدار

ستونفقراتتکیهگاهمحکمبدناستوبارسنگینسر،دستهاوتنهراکهتقریبا۳/۲ وزنتمامبدناستتحملمی‌کند. نخاعوریشه‌هاییکهازآنجدامی‌شوندطوریدرداخلمهره‌هاقرارگرفته‌اندکههنگامحرکاتطبیعیستونفقراتهیچگونهآسیبینمی‌بینند

استفادهازکمربندطبیبرایافرادیکهازدردناحیهپایینیکمررنجمی‌برند،می‌تواندیککمکبسیاربسیارمؤثرباشد. بااستفادهازکمربندطبی،دردناحیهپایینکمر،بدوناستفادهازدارو،فوراًوبه‌شکلناگهانیوشگفت‌آوریتسکینمی‌یابد. ازسویدیگربسیاریازمتخصصیندردهایکمر،براینعقیده‌اندکهاستفادهازکمربندطبی  بهشکلنامناسبحتیمی‌تواندمشکلرابدترنیزکند.

کمربندطبیپددارمنفذدارباعثبیحرکتیخفیفستونفقراتکمریشدههمچنیندرصورتمشاهدهعلائممتوسطدیسککمرییالغزشمهرههارویهم‌مورداستفادهقرارمیگیرد.

استرپهایکشیباحمایتازشکمباعثتهویهمناسبمیشود.

استرپهایکشیسهگانهباعبورازپشتراحتیوفشردهسازیرافراهممیکنند.

چهاراتلپلاستیکیسختباعثثابتبودنستونفقراتشدهازتحرکزیادجلوگیریمیکند.

پداضافیموجوددرانبرایراحتیبیشتردرناحیهستونفقراتاست.

پزشکمعالجشمامدتزمانبستن‌کمربندراتعیینمیکندودرصورتمشاهدهبهبودیباپزشک‌خودصحبتکنید.

درصورتشستشوازآبسرداستفادهکنیدوازچنگزدنوفشردنولباسشوییخودداریکنید.

سوالی دارید؟ با ما صحبت کنید!
مکالمه را شروع کنید
سلام! برای چت در WhatsApp پرسنل پشتیبانی که میخواهید با او صحبت کنید را انتخاب کنید