کمربند طبی کار پاکسمن

کمربند طبی کار پاکسمن

کمربندطبیکار مهره ‌هاطوریبههموصلشده‌اندکهیکستوناستخوانیرادرستکردهاند. درداخلهرکدامازمهره‌هاسوراخبزرگیوجوددارد. اتصالمهره‌هابهیکدیگربسیاردقیقاستوآنچناناستحکامیبهستونمهره‌هامی‌دهدکهوزنبدنرابهراحتیتحملمی‌کندوبهچپوراست؛ اینوضعیتباعثمی‌شودکهستونمهره‌هاوزنبدنراخیلیبهترتحملکندودرعینحال،درموقعایستادنانسانبتواندکنترلبدنخودراحفظکند. ستونمهره‌هادرناحیهگردناز۷ مهره،درسینهاز۱۲ مهرهدرقسمتکمراز۵ مهرهودرناحیهلگناز۲ مهره،یعنیمهره‌هایخاجیودنبلانچه،درستشدهاست. نکاتیکهدرهنگاماستفادهازکمربند‌‌کارقابلرویتاست: *ازقسمتپایینکمرهنگامانجامفعالیتسنگینپشتیبانیمی‌کند *ازمهرههاودیسکهادرطولانجامکارمحافظتمیکند *ازدردهایکمرکهبهعلتایستادنیانشستنمداومایجادشدهکممیکند کمربندکاردوآتلنرمدرقسمتپشتیجهتحمایتداردوبندهایالاستیکیدوگانهتنظیمراآسانمیکند. برچسبیکهدرقسمتبالایکمربندوجودداردقسمتبالاییکمربندرامشخصمیکند درهنگاماستفادهازکمربندکاریکتیشرتزیرآنبپوشیدتاشستنمکررآنکاهشیابدودرهنگامشستنازآبسرداستفادهکردهوازچنگزدنوفشردنجلوگیریکنید
تومان 0
موجود در انبار فردا مارکت
7روز هفته 24ساعته
تضمین اصالت کالا
تحویل سریع

توضیحات

کمربندطبیکار

مهره ‌هاطوریبههموصلشده‌اندکهیکستوناستخوانیرادرستکردهاند. درداخلهرکدامازمهره‌هاسوراخبزرگیوجوددارد. اتصالمهره‌هابهیکدیگربسیاردقیقاستوآنچناناستحکامیبهستونمهره‌هامی‌دهدکهوزنبدنرابهراحتیتحملمی‌کندوبهچپوراست؛

اینوضعیتباعثمی‌شودکهستونمهره‌هاوزنبدنراخیلیبهترتحملکندودرعینحال،درموقعایستادنانسانبتواندکنترلبدنخودراحفظکند.

ستونمهره‌هادرناحیهگردناز۷ مهره،درسینهاز۱۲ مهرهدرقسمتکمراز۵ مهرهودرناحیهلگناز۲ مهره،یعنیمهره‌هایخاجیودنبلانچه،درستشدهاست.

نکاتیکهدرهنگاماستفادهازکمربند‌‌کارقابلرویتاست:

*ازقسمتپایینکمرهنگامانجامفعالیتسنگینپشتیبانیمی‌کند

*ازمهرههاودیسکهادرطولانجامکارمحافظتمیکند

*ازدردهایکمرکهبهعلتایستادنیانشستنمداومایجادشدهکممیکند

کمربندکاردوآتلنرمدرقسمتپشتیجهتحمایتداردوبندهایالاستیکیدوگانهتنظیمراآسانمیکند.

برچسبیکهدرقسمتبالایکمربندوجودداردقسمتبالاییکمربندرامشخصمیکند

درهنگاماستفادهازکمربندکاریکتیشرتزیرآنبپوشیدتاشستنمکررآنکاهشیابدودرهنگامشستنازآبسرداستفادهکردهوازچنگزدنوفشردنجلوگیریکنید

سوالی دارید؟ با ما صحبت کنید!
مکالمه را شروع کنید
سلام! برای چت در WhatsApp پرسنل پشتیبانی که میخواهید با او صحبت کنید را انتخاب کنید