کمربند طبی کار پاکسمن

برند: BioZen
282000 : تومان 310200 : تومان
تعداد خرید
0
  • کد کالا: 13452
  • تگ ها:

کمربند طبی کار پاکسمن

کمربندطبیکار

مهره ‌هاطوریبههموصلشده‌اندکهیکستوناستخوانیرادرستکردهاند. درداخلهرکدامازمهره‌هاسوراخبزرگیوجوددارد. اتصالمهره‌هابهیکدیگربسیاردقیقاستوآنچناناستحکامیبهستونمهره‌هامی‌دهدکهوزنبدنرابهراحتیتحملمی‌کندوبهچپوراست؛

اینوضعیتباعثمی‌شودکهستونمهره‌هاوزنبدنراخیلیبهترتحملکندودرعینحال،درموقعایستادنانسانبتواندکنترلبدنخودراحفظکند.

ستونمهره‌هادرناحیهگردناز۷ مهره،درسینهاز۱۲ مهرهدرقسمتکمراز۵ مهرهودرناحیهلگناز۲ مهره،یعنیمهره‌هایخاجیودنبلانچه،درستشدهاست.

نکاتیکهدرهنگاماستفادهازکمربند‌‌کارقابلرویتاست:

*ازقسمتپایینکمرهنگامانجامفعالیتسنگینپشتیبانیمی‌کند

*ازمهرههاودیسکهادرطولانجامکارمحافظتمیکند

*ازدردهایکمرکهبهعلتایستادنیانشستنمداومایجادشدهکممیکند

کمربندکاردوآتلنرمدرقسمتپشتیجهتحمایتداردوبندهایالاستیکیدوگانهتنظیمراآسانمیکند.

برچسبیکهدرقسمتبالایکمربندوجودداردقسمتبالاییکمربندرامشخصمیکند

درهنگاماستفادهازکمربندکاریکتیشرتزیرآنبپوشیدتاشستنمکررآنکاهشیابدودرهنگامشستنازآبسرداستفادهکردهوازچنگزدنوفشردنجلوگیریکنید

بعد از خرید و مصرف محصول می توانید به محصول رای بدهید!

نظر خود را با ما به اشتراک بگذارید

اطلاعات شخصی شما از جمله ایمیل و شماره تماستان نزد ما محرمانه می ماند.!

ما به نظر شما اهمیت می دهیم: *
جهت درج نظر باید وارد سایت شوید
Edna Watson

Very good and fast delivery during the week. Thank you!

April 16, 2020 at 3:08 am

به روز رسانی COVID-19 ما با ساعات و پرسنل محدود باز هستیم.