گردنبند طبی سخت چانه دار پاکسمن

گردنبند طبی سخت چانه دار پاکسمن

گردنبندطبیسختچانهدار گردنبندطبیبهعنوانیکوسیلهدرمانیجهتبیحرکتکردنستونفقراتگردنیوکاهشدردمورداستفادهقرارمیگیرد. گاهی اوقات گردن درد نشان دهنده یک مشکل جدی در فرد می باشد که گاهی اوقات این درد آنچنان شدید می شود تا جایی که فرد دچار ضعف در بازو و دست می شود و این درد کم کم به شانه های او نیز منتقل می شود . شکستگییادررفتگیمورداسنفادهقرارمیگیرد. ازگردنبندطبیسختچانه  دارجهتثابتنگهداشتنستونفقراتبعدازعملجراحی، گردنبندطبیسختچانهدارازورقپلیاتیلنکهباپدنگهدارندهچانهکهقابلیتجداشدنداردوقسمتپشتیوجلوییکهبازیبچسبانبههم‌متصلشدهساختهشدهاست. موارداستفادهازگردنبندهایسختچانهدار: […]
تومان 0
موجود در انبار فردا مارکت
7روز هفته 24ساعته
تضمین اصالت کالا
تحویل سریع

توضیحات

گردنبندطبیسختچانهدار

گردنبندطبیبهعنوانیکوسیلهدرمانیجهتبیحرکتکردنستونفقراتگردنیوکاهشدردمورداستفادهقرارمیگیرد.

گاهی اوقات گردن درد نشان دهنده یک مشکل جدی در فرد می باشد که گاهی اوقات این درد آنچنان شدید می شود تا جایی که فرد دچار ضعف در بازو و دست می شود و این درد کم کم به شانه های او نیز منتقل می شود .

شکستگییادررفتگیمورداسنفادهقرارمیگیرد.

ازگردنبندطبیسختچانه  دارجهتثابتنگهداشتنستونفقراتبعدازعملجراحی،

گردنبندطبیسختچانهدارازورقپلیاتیلنکهباپدنگهدارندهچانهکهقابلیتجداشدنداردوقسمتپشتیوجلوییکهبازیبچسبانبههم‌متصلشدهساختهشدهاست.

موارداستفادهازگردنبندهایسختچانهدار:

*جهتبیحرکتکردنگردنبعدازصدماتگردنی

*جهتمحافظتازستونفقرات

*باعثمحافظتازچانهوپشتسرشدهوکشیی‌وخمیدگیدر‌گردنراکاهشمیدهد

*برایدردهایحادمانندآرتروزوبیرونزدگیدیسکگردن

گردنبندطبیباداشتنپدزیرچانهباعثبیحرکتیبیشترمیشود.

دارایقابلیتشستشوو‌جلوگیریازایجادآلرژیووزنیسبکویژگیهایدیگرگردنبندطبیسختچانهداراست.

سوالی دارید؟ با ما صحبت کنید!
مکالمه را شروع کنید
سلام! برای چت در WhatsApp پرسنل پشتیبانی که میخواهید با او صحبت کنید را انتخاب کنید