گردنبند طبی فیلادلفیا پاکسمن

گردنبندفیلادلفیا گاهی اوقات گردن درد نشان دهنده یک مشکل جدی در فرد می باشد که گاهی اوقات این درد آنچنان شدید می شود تا جایی که فرد دچار ضعف در بازو و دست می شود و این درد کم کم به شانه های او نیز منتقل می شود . گردنبند فیلادلفیانوعیدیگرازگردنبندهایطبیسختاست. فیلادلفیادارایدونوعنایبازونایبستهاست. مدلنایبازباعثشدهتابهنبضشاهرگینظارتداشتهودرمواقعجراحیکهبرروینایانجامکیگیردباعثبیحرکتیگردنشود. ایننوعدارایدو‌قسمتجلوییوپشتیاستکهباکمکچسبپارچهایبهطرفهممتصلمیشود. قسمتبالاییگردنبندباعثپشتیبانیفکپایینیشدهوقسمتپایینیآننیزازساونفقراتمحافظتمیکند. […]
تومان 0
موجود در انبار فردا مارکت
7روز هفته 24ساعته
تضمین اصالت کالا
تحویل سریع

توضیحات

گردنبندفیلادلفیا

گاهی اوقات گردن درد نشان دهنده یک مشکل جدی در فرد می باشد که گاهی اوقات این درد آنچنان شدید می شود تا جایی که فرد دچار ضعف در بازو و دست می شود و این درد کم کم به شانه های او نیز منتقل می شود . گردنبند فیلادلفیانوعیدیگرازگردنبندهایطبیسختاست.

فیلادلفیادارایدونوعنایبازونایبستهاست.

مدلنایبازباعثشدهتابهنبضشاهرگینظارتداشتهودرمواقعجراحیکهبرروینایانجامکیگیردباعثبیحرکتیگردنشود.

ایننوعدارایدو‌قسمتجلوییوپشتیاستکهباکمکچسبپارچهایبهطرفهممتصلمیشود.

قسمتبالاییگردنبندباعثپشتیبانیفکپایینیشدهوقسمتپایینیآننیزازساونفقراتمحافظتمیکند.

گردنبندطبیفیلادلفیاطبقدستورپزشکوتازمانیکهتجویزمی‌کنداستفادهمیگردد.

گردنبندطبیفیلادلفیانسبت  بهکردنبندطبینرمو‌سختقسمتبیشتریازگردنراپوششمیدهد.

ازگردنبندطبیفیلادلفیازمانیاستفادهمیشودکهحرکاتگردنبهمدتبیشتریمحدودشدهوکنترلشودمانند*

شکستگیمهرههایگردنییالغزشآنها

*دراثربیماریها

*دراثردررفتگیمهرهها

  • دراثرحوادثیکهاتفاقمیافتدواورژانس
  • *بعدازعملجراحییادرزمانرادیوگرافیوMRIa
  • درضمنسایزبندیفیلادلفیاهمانندسایزبندیطبیسختمیباشدینیدارایچهارسایزاست.
سوالی دارید؟ با ما صحبت کنید!
مکالمه را شروع کنید
سلام! برای چت در WhatsApp پرسنل پشتیبانی که میخواهید با او صحبت کنید را انتخاب کنید