گردنبند طبی نرم پاکسمن

گردنبند طبی نرم پاکسمن

گردنبندطبینرم  دارایبافتیمتخلخلوقابلشستشواستکهباعثجلوگیریازتعریقوحساسیتحفظفوقالعادهیحدودیمهرههایگردنمیشود. موارداستفادهازگردنبندطبینرم: *درصورتآسیببهمهرههایگردنوکنترلحداقلیآنها *برایثابتنگهداشتنگردنوجلوگیریازآسیببیشترمخصوصاهنگامگرفتگیعضلات *درصورتآرتروزیاجراحیدیسکگردنکهبعدازجراحیاستفادهمیشود. قابلتوجهباشدکهاستفادهازگردنبندبایدهمراهباتجویزپزشک‌باشدواینکهگردنبندهایطبینرمبیشتربعدازاتمامدورهیگردنبندهایطبیسخت  بهکاربردهمیشود درهنگاماستفادهازگردنبندهایطبینرمشماقادربهحرکاتگردنیکمیهستیدودرطولروزممکناستچندساعتازگردنبندهایطبینرماستفادهکنید. مدتزماناستفادهازگردنبندهایطبینرمباتوجهبهدورهیدرمانیوبهبودفقراتشماچهارتاششماهمتغییراست. گردنبندهایطبینرمدرچهارسایز: S_M_L_XL موجودهستند. نحوهیپوشیدنگردنبندطبینرم: *مستقیمنگاهکنیدوچانهیخودراموازیزمینقراردهید *گردنبندطبیرادرگردنخودتنظیموثابتکنید *ازراحتبودنآندرگردنخودمطمعنشوید *درصورتتنگیواذیتشدنگردنگردنبندراجداودوبارهبپوشید درصورتاذیتشدنپوستبینگردنوگردنبندپدپنبهایقراردهید
تومان 129850

5 در انبار

موجود در انبار فردا مارکت
7روز هفته 24ساعته
تضمین اصالت کالا
تحویل سریع

توضیحات

گردنبندطبینرم  دارایبافتیمتخلخلوقابلشستشواستکهباعثجلوگیریازتعریقوحساسیتحفظفوقالعادهیحدودیمهرههایگردنمیشود.

موارداستفادهازگردنبندطبینرم:

*درصورتآسیببهمهرههایگردنوکنترلحداقلیآنها

*برایثابتنگهداشتنگردنوجلوگیریازآسیببیشترمخصوصاهنگامگرفتگیعضلات

*درصورتآرتروزیاجراحیدیسکگردنکهبعدازجراحیاستفادهمیشود.

قابلتوجهباشدکهاستفادهازگردنبندبایدهمراهباتجویزپزشک‌باشدواینکهگردنبندهایطبینرمبیشتربعدازاتمامدورهیگردنبندهایطبیسخت  بهکاربردهمیشود

درهنگاماستفادهازگردنبندهایطبینرمشماقادربهحرکاتگردنیکمیهستیدودرطولروزممکناستچندساعتازگردنبندهایطبینرماستفادهکنید.

مدتزماناستفادهازگردنبندهایطبینرمباتوجهبهدورهیدرمانیوبهبودفقراتشماچهارتاششماهمتغییراست.

گردنبندهایطبینرمدرچهارسایز:

S_M_L_XL

موجودهستند.

نحوهیپوشیدنگردنبندطبینرم:

*مستقیمنگاهکنیدوچانهیخودراموازیزمینقراردهید

*گردنبندطبیرادرگردنخودتنظیموثابتکنید

*ازراحتبودنآندرگردنخودمطمعنشوید

*درصورتتنگیواذیتشدنگردنگردنبندراجداودوبارهبپوشید

درصورتاذیتشدنپوستبینگردنوگردنبندپدپنبهایقراردهید

سوالی دارید؟ با ما صحبت کنید!
مکالمه را شروع کنید
سلام! برای چت در WhatsApp پرسنل پشتیبانی که میخواهید با او صحبت کنید را انتخاب کنید