گرمکن طبی کلیه پشمی پاکسمن

گرمکن طبی کلیه پشمی پاکسمن

گرمکنکلیهپشمی کلیههاضایعاتسمیراکهازنابودیسلولهایبدنوهضمموادخوراکیایجادمی‌شوند،ازبدنخارجمی‌کنند. بریژیتلانز،نفرولوژیستودبیرکلبنیادکلیه،می‌گوید: «سلولهایبدنمابرایزندهبودننیازبهانرژیوموادمختلفدیگریدارند،کهایننیازتوسطموادغذاییتأمینمی‌شود. بسیاری از مواد در خون و مایعات بدن باید در اندازه مناسب وجود داشته باشند تا بدن به درستی عملکرد داشته باشد. برای مثال:سدیم و پتاسیم مواد معدنی هستند که از مواد غذایی بدست می آیند. این مواد معدنی برای سلامتی لازم هستند اما باید در حد معینی نگهداشته شوند. زمانیکه […]
تومان 0
موجود در انبار فردا مارکت
7روز هفته 24ساعته
تضمین اصالت کالا
تحویل سریع

توضیحات

گرمکنکلیهپشمی

کلیههاضایعاتسمیراکهازنابودیسلولهایبدنوهضمموادخوراکیایجادمی‌شوند،ازبدنخارجمی‌کنند. بریژیتلانز،نفرولوژیستودبیرکلبنیادکلیه،می‌گوید: «سلولهایبدنمابرایزندهبودننیازبهانرژیوموادمختلفدیگریدارند،کهایننیازتوسطموادغذاییتأمینمی‌شود.

بسیاری از مواد در خون و مایعات بدن باید در اندازه مناسب وجود داشته باشند تا بدن به درستی عملکرد داشته باشد. برای مثال:سدیم و پتاسیم مواد معدنی هستند که از مواد غذایی بدست می آیند. این مواد معدنی برای سلامتی لازم هستند اما باید در حد معینی نگهداشته شوند. زمانیکه کلیه ها بدرستی فعالیت کنند، مواد زائد از بدن داخل ادرار ترشح می شوند همچنین کلیه ها در تنظیم سایر مواد معدنی در بدن مانند:کلسیم و فسفر که برای تشکلی استخوان لازمند، کمک می کنند مواد زائد مانند: اوره و کراتی نیز باید از بدن خارج شوند .

گرمکنطبیکلیهبافراهم‌آوردنگرمایمناسبوحفظگرماباعثکاهشدردکلیههامیشود

گرمکنکلیهبندهایقابلتنظیمیداردبرایاستفادهآسانوپنبهوپشمیکهازانساختهشدهباعثمیشودکهازایجادحساسیتجلوگیریکند.

هنگامشستشوازاب‌سرداستفادهکنیدوازفشردنوچنگزدندخودداریکنید

هنگاماستفادهازگرمکنطبیکلیهباپزشک‌متخصصصحبتوطبقتوصیهآنعملکنید.

سوالی دارید؟ با ما صحبت کنید!
مکالمه را شروع کنید
سلام! برای چت در WhatsApp پرسنل پشتیبانی که میخواهید با او صحبت کنید را انتخاب کنید